Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1971

Euroopa Liidu ajalugu - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Prantsusmaa. Jõustuvad teine Yaoundé konventsioon ja Arusha kokkulepped.

11–13

EMÜ, Aafrika riikide ja Madagaskari parlamentaarse konverentsi aastakoosolek Kameruni pealinnas Yaoundés.

Veebruar

12

Euroopa Parlament võtab vastu resolutsiooni komisjoni aruande kohta, milles käsitletakse asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust reguleerivate nõukogu direktiivide rakendamise edenemist. Resolutsioonis rõhutatakse, et liikmesriigid peavad direktiivid rakendama ja komisjon nende õiget kohaldamist kontrollima.

Märts

22

Nõukogu võtab vastu Werneri kava majanduspoliitika suurema kooskõlastamise kohta. Selles nähakse ette, et liikmesriikidel tuleb võtta meetmeid oma eelarvepoliitika ühtlustamiseks ning vähendada vääringute kõikumispiire.

31

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas AETR (rahvusvaheliste maanteevedude Euroopa kokkulepe). Otsuses sõnastab kohus põhimõtted, mis eraldavad ühenduse ja liikmesriikide pädevuse. Kohus selgitab, et sedamööda, kuidas ühenduses kehtestatakse ühiseid eeskirju, on ainult ühendus pädev kogu ühenduse õiguskorra suhtes üle võtma ja täitma kohustusi kolmandate riikide ees.

Mai

12

Nõukogu kehtestab ühise põllumajandusturu ühtsuse säilitamiseks liikmesriikide omavahelise põllumajandustoodete kaubanduse jaoks kursikompensatsioonide süsteemi.

25

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Defrenne. Kohus otsustab, et vanaduspension, mis on osa seadusega ettenähtud sotsiaalkindlustussüsteemist, ei ole kaudne hüve, mida tööandja maksab töötajale sellega sõlmitud töösuhte alusel.

Juuni

3

Ühenduse justiitsministrite esmakordne kohtumine Luxembourgis. Kirjutatakse alla kahele protokollile, mis pärast liikmesriikide poolt ratifitseerimist annavad Euroopa Kohtule uued volitused.

7

Euroopa Parlament võtab vastu resolutsiooni konkurentsieeskirjade ning ühenduse ettevõtete positsiooni kohta ühisturul ja maailma majanduses. Resolutsioonis kutsutakse komisjoni üles esitama parlamendile igal aastal aruanne konkurentsipoliitika arengu kohta.

30

Euroopa ühenduste kandidaatriigid Iirimaa, Norra, Taani ja Ühendkuningriik esitavad oma seisukohad läbirääkimisteks.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Itaalia.

September

21–28

15. aatomienergia üldkonverents Viinis. Nõukogu annab komisjonile volituse tagatislepingu läbirääkimisteks Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga (IAEA).

November

16–26

Üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe läbirääkimiste 27. istungjärk.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Vaata ka …: 
Back to top