Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1971

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ιανουάριος

1

Η Γαλλία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.Τίθενται σε ισχύ η δεύτερη σύμβαση Γιαουντέ και οι συμφωνίες της Αρούσα.

11-13

Πραγματοποιείται στη Γιαουντέ, Καμερούν, η ετήσια σύνοδος της κοινοβουλευτικής διάσκεψης της Ένωσης ΕΟΚ Αφρικανικών Κρατών και Μαδαγασκάρης (AASM).

Φεβρουάριος

12

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει ψήφισμα για την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το στάδιο εφαρμογής των οδηγιών του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόοδο στο ζήτημα της ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Το ψήφισμα τονίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν τις εκδοθείσες οδηγίες και ότι η Επιτροπή οφείλει να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή τους.

Μάρτιος

22

Το Συμβούλιο εγκρίνει το Σχέδιο Werner για την ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν μέτρα για την εναρμόνιση των δημοσιονομικών πολιτικών τους και για να μειώσουν τα όρια διακύμανσης των ισοτιμιών των νομισμάτων τους.

31

Απόφαση για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Οδικές Μεταφορές (ΕΣΟΜ). Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναπτύσσει τις αρχές που διαχωρίζουν τις εξουσίες της Κοινότητας και των κρατών μελών. Διασαφηνίζει ότι, με τη θέσπιση κοινών κανόνων, μόνον η Κοινότητα δύναται να αναλαμβάνει και να εκπληρώνει υποχρεώσεις έναντι μη κρατών μελών, όσον αφορά το συνολικό πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής έννομης τάξης.

Μάιος

12

Το Συμβούλιο θεσπίζει σύστημα νομισματικών εξισωτικών ποσών για τις ανταλλαγές γεωργικών προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών, με στόχο να διατηρηθεί η ενότητα της κοινής γεωργικής αγοράς.

25

Απόφαση Defrenne. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι η συνταξιοδότηση που εντάσσεται σε σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο παρέχεται από τον νόμο, δεν αποτελεί παροχή που καταβάλλεται έμμεσα από τον εργοδότη στον εργαζόμενο λόγω της απασχόλησης του τελευταίου.

Ιούνιος

3

Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της Κοινότητας συνέρχονται για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο. Υπογράφουν δύο πρωτόκολλα τα οποία, μετά την επικύρωσή τους από τα κράτη μέλη, αναθέτουν νέες εξουσίες στο Δικαστήριο.

7

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει ψήφισμα για τους κανόνες ανταγωνισμού και τη θέση των κοινοτικών επιχειρήσεων στην κοινή αγορά και στην παγκόσμια οικονομία. Το ψήφισμα καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο ειδική ετήσια έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού.

30

Οι υποψήφιες για ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες χώρες, Δανία, Ιρλανδία, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο, αναλύουν τις θέσεις τους κατά τη διαπραγμάτευση.

Ιούλιος

1

Η Ιταλία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σεπτέμβριος

21-28

Πραγματοποιείται στη Βιέννη, Αυστρία, η 15η γενική διάσκεψη ατομικής ενέργειας. Το Συμβούλιο δίνει εντολή στην Επιτροπή να διενεργήσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας για τις εγγυήσεις με τη Διεθνή Ένωση Ατομικής Ενέργειας (ΔΕΑΕ).

Νοέμβριος

16-26

Πραγματοποιείται η 27η σύνοδος της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top