Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1971

Den Europæiske Unions historie - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Frankrig overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber. Den anden Yaoundé-konvention og Arusha-aftalerne trådte i kraft.

11-13

Det årlige møde i den parlamentariske konference for associeringen mellem EØF-AASM (de afrikanske stater og Madagaskar) blev afholdt i Yaoundé, Cameroun.

Februar

12

Europa-Parlamentet vedtog en resolution om Kommissionens rapport om omfanget af gennemførelsen af Rådets direktiver om etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser. I resolutionen blev det understreget, at medlemsstaterne var forpligtede til at gennemføre de vedtagne direktiver, og at Kommissionen skulle kontrollere den korrekte anvendelse af direktiverne.

Marts

22

Rådet vedtog Werner-planen for at styrke samordningen af de økonomiske politikker. Medlemsstaterne skulle træffe foranstaltninger til at harmonisere deres budgetpolitik og mindske marginen for kurssvingninger mellem deres valutaer.

31

Dom vedrørende Den Europæiske Vejtransportoverenskomst (AETR). EF-Domstolen udviklede grundprincipper for at adskille Fællesskabets og medlemsstaternes beføjelser fra hinanden. Af dommen fremgår det tydeligt, at det i takt med indførelsen af fælles bestemmelser kun er Fællesskabet, der med virkning for hele fællesskabsrettens anvendelsesområde kan overtage og opfylde kontraktmæssige forpligtelser over fortredjelande.

Maj

12

Rådet indførte et system med monetære udligningsbeløb ved handel med landbrugsprodukter mellem medlemsstaterne for at bevare det fælles landbrugsmarked.

25

Defrenne-dommen. EF-Domstolen fastslog, at en alderspension, som udgør en del af et i lovgivningen fastlagt socialsikringssystem, ikke er en ydelse, som arbejdsgiveren indirekte betaler til arbejdstageren på grund af dennes ansættelse.

Juni

3

Fællesskabets justitsministre mødtes for første gang i Luxembourg og undertegnede to protokoller, som efter ratificering i medlemsstaterne ville give Domstolen nye beføjelser.

7

Europa-Parlamentet vedtog en beslutning om konkurrencereglerne og europæiske virksomheders stilling på fællesmarkedet og i verdensøkonomien. I beslutningen opfordredes Kommissionen til at aflægge Parlamentet en årlig rapport om udviklingen ikonkurrencepolitikken.

30

Repræsentanter for ansøgerlandene (Danmark, Irland, Norge og Det Forenede Kongerige) fremlagde deres forhandlingspositioner.

Juli

1

Italien overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

September

21-28

Den femtende generelle konference om atomenergi blev afholdt i Wien. Det blev meddelt, at Rådet gav Kommissionen mandat til at forhandle med Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) om en garantiaftale.

November

16-26

27. GATT-møde.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se også: 
Back to top