Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1971

Dějiny Evropské unie - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Francie. V platnost vstupují druhá úmluva z Yaoundé a dohody z Arushy.

11–13

V kamerunském Yaoundé probíhá výroční parlamentní konference EHS–AASM (Sdružení afrických států a Madagaskaru).

Únor

12

Evropský parlament přijímá rezoluci ke zprávě Komise o provádění směrnic Rady týkající se svobody usazování a volného pohybu služeb. Rezoluce zdůrazňuje, že členské státy musí tyto směrnice provádět a Komise dohlížet na jejich řádné uplatňování.

Březen

22

Rada přijímá Wernerův plán na posílení koordinace hospodářských politik. Členské státy musí přijmout opatření v zájmu sladění rozpočtových politik a zúžení fluktuačního pásma mezi svými měnami.

31

Rozhodnutí ve věci Evropské dohody o silniční dopravě (AETR). Evropský soudní dvůr stanoví zásady, které vyjasňují hranici mezi pravomocemi Společenství a pravomocemi členských států. V případě zavedení společných pravidel má pouze Společenství nárok přijímat a plnit závazky vůči nečlenským státům při dodržení celkového právního řádu Společenství.

Květen

12

Kvůli zachování jednoty společného zemědělského trhu zavádí Rada systém měnových vyrovnávacích částek pro obchod se zemědělskými produkty mezi členskými státy.

25

Rozhodnutí ve věci Defrenne. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora nepředstavuje starobní důchod, který je součástí systému zákonného sociálního zabezpečení, dávku vyplácenou nepřímo zaměstnavatelem zaměstnanci za jeho předchozí pracovní činnost.

Červen

3

První setkání ministrů spravedlnosti Společenství v Lucemburku. Ministři zde podepisují dva protokoly, které po ratifikaci členskými státy poskytnou Soudnímu dvoru nové pravomoci.

7

Evropský parlament přijímá rezoluci o pravidlech hospodářské soutěže a o postavení podniků Společenství na společném trhu a ve světové ekonomice. Rezoluce vyzývá Komisi, aby parlamentu předkládala každoročně zvláštní zprávu o rozvoji politiky hospodářské soutěže.

30

Kandidátské země (Dánsko, Irsko, Norsko a Spojené království) představují svá vyjednávací stanoviska.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Itálie.

Září

21–28

Ve Vídni probíhá 15. všeobecná konference o jaderné energii. Je oznámeno, že Rada pověřila Komisi vyjednat s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA) dohodu o zárukách.

Prosinec

16–26

27. zasedání Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT)

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Viz také: 
Back to top