Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1971 r.

Историята на Европейския съюз - 1971 r.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Януари

1

Франция поема председателството на Съвета на Европейските общности. Влизат в сила Втората конвенция от Яунде и Споразумението от Аруша.

11-13

В Яунде, Камерун, се провежда годишната среща на Парламентарната конференция на ЕИО и Асоциацията на африканските държави и Мадагаскар.

Февруари

12

Европейският парламент приема резолюция относно доклада на Комисията относно напредъка при прилагане на директивите на Съвета, засягащи свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги. В резолюцията се подчертава, че държавите-членки трябва да прилагат директивите и че Комисията трябва да контролира правилното им прилагане.

Март

22

Съветът приема плана „Вернер“ за укрепване на координацията на икономическите политики. Държавите-членки трябва да предприемат мерки за хармонизиране на своите бюджетни политики и да намалят колебанията между своите валути.

31

Решение по делото за Европейското споразумение за автомобилен транспорт (AETR). Съдът на Европейските общности разработва принципи, които разграничават правомощията на Общността от тези на държавите-членки. В решението се пояснява, че с въвеждането на общи правила единствено Общността може да поема и изпълнява задължения, поети спрямо държави извън нея в съответствие с цялостния правен ред на Общността.

Май

12

Съветът въвежда система от парични компенсации в търговията със селскостопански продукти между държавите-членки, за да подпомага единството на общия селскостопански пазар.

25

Решение по делото Defrenne. Съдът на Европейските общности постановява, че пенсия, която е част от системата за социални осигуровки, предвидена от закона, не представлява обезщетение, плащано непряко от работодателя на работника като следствие от наемането на последния.

Юни

3

В Люксембург се срещат за пръв път министрите на правосъдието от Общността. Те подписват два протокола, които след ратификация от държавите-членки ще предоставят нови правомощия на Съда на Европейските общности.

7

Европейският парламент приема резолюция относно правилата на конкуренция и позицията на предприятията на Общността в общия пазар и световната икономика. Резолюцията призовава Комисията да представи на Парламента специален годишен преглед на промените в политиката в областта на конкуренцията.

30

Държавите кандидатки за членство в Европейските общности, а именно Дания, Ирландия, Норвегия и Обединеното кралство, очертават своите позиции в преговорите.

Юли

1

Италия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

Септември

21-28

Във Виена, Австрия, се провежда 15-ата генерална конференция за атомна енергия. Съветът обявява, че предоставя мандат на Комисията да води преговори за сключването на споразумение за гаранции с Международната агенция за атомна енергия.

Ноември

16-26

27-мо заседание на страните по Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Вижте също
Back to top