Európska únia

História Európskej únie - 1970

História Európskej únie - 1970


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1.

Belgicko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

Marec

4.

Komisia predkladá Rade oznámenie o príprave plánu na vytvorenie hospodárskej a menovej únie.

6.

Rada ustanovuje výbor expertov, ktorému predsedá Pierre Werner, na prípravu návrhov na dosiahnutie hospodárskej a menovej únie a ustanovuje druhý výbor expertov, ktorého predsedom je Etienne Davignon, na vypracovanie návrhov na politickú spoluprácu.

10.

Pán Mario Scelba je znovu zvolený za predsedu Európskeho parlamentu.

Apríl

22.

Podpis Luxemburskej zmluvy. Rada prijala rozhodnutie o postupnom zavádzaní systému vlastných zdrojov, v rámci ktorého bude Spoločenstvo dostávať všetky clá z výrobkov dovážaných z nečlenských krajín, všetky poplatky za dovoz poľnohospodárskych položiek a zdroje získané z dane z pridanej hodnoty. Takisto prijala rozhodnutie o rozšírení právomocí Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o rozpočet.

Máj

13.

Na počesť dvadsiateho výročia Schumanovej deklarácie sa koná spomienkové zasadnutie.

Jún

30.

V Luxemburgu sa začínajú rokovania so štyrmi perspektívnymi členskými štátmi (Dánsko, Írsko, Nórsko a Spojené kráľovstvo).

Júl

1.

Nemecko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

2.

Nová Komisia sa ujíma funkcie. Jej predsedom je Franco Maria Malfatti.

Október

8.

Rada vydáva konečnú správu o vytvorení hospodárskej a menovej únie.

26.

Rada dosiahla dohodu o princípoch a postupoch vykonávania opatrení Spoločenstva v oblasti regionálnej politiky.

27.

Členské štáty schvaľujú Davignonovu správu o politickej spolupráci. Cieľom je zabezpečiť, aby sa Európa vyjadrovala jednohlasne ku všetkým významným medzinárodným problémom.

November

26.

Rada sa rozhodla reformovať Európsky sociálny fond (ESF) s cieľom poskytnúť Spoločenstvu vhodný nástroj na zabezpečenie zhody medzi sociálnou politikou a ostatnými spoločnými politikami.

December

17.

Rozsudok vo veci Internationale Handelsgesellschaft. Európsky súdny dvor objasňuje myšlienku základných práv v práve Spoločenstva. Vyhlasuje, že hoci ochrana týchto práv čerpá z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty, musí byť zabezpečená v rámci štruktúry a cieľov Spoločenstva.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Klikni tiež na...: 
Back to top