Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1970

Historia Unii Europejskiej - 1970


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Styczeń

1

Belgia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

Marzec

4

Komisja przedstawia Radzie memorandum w sprawie przygotowania planu ustanowienia unii gospodarczej i walutowej.

6

Rada wyznacza komitet ekspertów, któremu przewodniczy Pierre Werner. Komitet ma przygotować propozycje zmierzające do realizacji unii gospodarczej i walutowej. Drugiemu komitetowi ekspertów pod przewodnictwem Etienne'a Davignona Rada powierza opracowanie propozycji dotyczących współpracy politycznej.

10

Mario Scelba zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Kwiecień

22

Podpisanie traktatu luksemburskiego. Rada podejmuje decyzję o stopniowym wprowadzaniu systemu zasobów własnych, w ramach którego Wspólnota otrzyma wszystkie cła od produktów importowanych z krajów spoza Wspólnoty, wszystkie opłaty od importu produktów rolnych oraz środki pochodzące z podatku od wartości dodanej. Postanawia również rozszerzyć uprawnienia Parlamentu Europejskiego w zakresie budżetu.

Maj

13

Uroczystości upamiętniające dwudziestą rocznicę deklaracji Schumana.

Czerwiec

30

W Luksemburgu rozpoczynają się negocjacje z czterema krajami kandydującymi do członkostwa (Danią, Irlandią, Norwegią i Wielką Brytanią).

Lipiec

1

Niemcy przejmują prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

2

Rozpoczęcie urzędowania nowej Komisji, której przewodniczy Franco Maria Malfatti.

Październik

8

Rada wydaje ostateczny raport w sprawie ustanowienia unii gospodarczej i walutowej.

26

Rada osiąga porozumienie w sprawie zasad i procedur wdrażania działań Wspólnoty w dziedzinie polityki regionalnej.

27

Państwa członkowskie zatwierdzają raport Davignona dotyczący współpracy politycznej, którego celem jest, aby Europa wypowiadała się jednym głosem o wszystkich zasadniczych problemach międzynarodowych.

Listopad

26

Rada podejmuje decyzję o zreformowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), aby Wspólnota dysponowała odpowiednim instrumentem do zapewnienia korelacji między polityką społeczną a innymi dziedzinami wspólnej polityki.

Grudzień

17

Orzeczenie w sprawie Internationale Handelsgesellschaft. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnia pojęcie praw podstawowych w prawie wspólnotowym. Trybunał stwierdza, że ochrona tych praw, chociaż czerpie inspirację z tradycji konstytucyjnej państw członkowskich, musi zostać zapewniona w ramach struktury i celów Wspólnoty.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zobacz również: 
Back to top