Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1970

De geschiedenis van de Europese Unie - 1970


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januari

1

België neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

Februari

4

De Commissie legt de Raad een memorandum voor over de voorbereiding van een plan voor de totstandbrenging van een economische en monetaire unie.

6

De Raad benoemt een comité van deskundigen, dat wordt voorgezeten door Pierre Werner en is opgezet om voorstellen te doen voor de totstandbrenging van een economische en monetaire unie; ook vertrouwt hij een tweede comité van deskundigen, met als voorzitter Etienne Davignon, de taak toe om voorstellen voor politieke samenwerking te doen.

10

De heer Mario Scelba wordt opnieuw tot voorzitter van het Europees Parlement verkozen.

April

22

Ondertekening van het Verdrag van Luxemburg. De Raad besluit tot de geleidelijke invoering van een systeem van eigen middelen, waarbij de Gemeenschap alle douanerechten op uit niet-lidstaten geïmporteerde producten, alle heffingen op landbouwproducten en alle door de belasting op de toegevoegde waarde opgebrachte middelen zal ontvangen. Hij besluit ook om het Europees Parlement meer begrotingsbevoegdheden te geven.

Mei

13

Herdenkingzitting ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de verklaring van Schuman.

Juni

30

De onderhandelingen met vier voor toetreding gegadigde staten (Denemarken, Ierland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk) worden in Luxemburg aangeknoopt.

Juli

1

Duitsland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

2

De nieuwe Commissie aanvaardt haar ambt, met Franco Maria Malfatti als voorzitter.

Oktober

8

De Raad brengt zijn eindverslag uit over het memorandum van de Commissie inzake de totstandbrenging van de economische en monetaire unie.

26

De Raad bereikt overeenstemming over de beginselen en procedures voor het optreden van de Gemeenschap op het gebied van regionaal beleid.

27

De lidstaten hechten hun goedkeuring aan het Verslag Davignon over politieke samenwerking. Daarmee wordt beoogd Europa ertoe te brengen om met betrekking tot alle belangrijke internationale problemen, uit één mond te spreken.

November

26

De Raad besluit het Europees Sociaal Fonds te hervormen, ten einde de Gemeenschap een geschikt instrument in handen te geven om voor de samenhang tussen het sociaal beleid en de andere gemeenschappelijke beleidsmaatregelen te zorgen.

December

17

Arrest "Internationale Handelsgesellschaft". Het Europese Hof van Justitie verduidelijkt het denkbeeld van fundamentele rechten in het Gemeenschapsrecht. Het Hof verklaart dat men zich bij de bescherming van deze rechten weliswaar moet laten leiden door de constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben, maar dat dit in het kader van de structuur en de doelstellingen van de Gemeenschap moet gebeuren.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zie ook: 
Back to top