Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1970

Euroopa Liidu ajalugu - 1970


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Belgia.

Märts

4

Komisjon esitab nõukogule memorandumi majandus- ja rahaliidu loomise kava ettevalmistamise kohta.

6

Nõukogu teeb ekspertide töörühmale eesotsas Pierre Werneriga ülesandeks esitada ettepanekuid majandus- ja rahaliidu saavutamiseks. Teisele rühmale eesotsas Etienne Davignoniga annab nõukogu ülesande teha ettepanekuid poliitilise koostöö kohta.

10

Mario Scelba valitakse tagasi Euroopa Parlamendi presidendiks.

Aprill

22

Kirjutatakse alla Luxembourgi lepingule. Nõukogu otsustab järk-järgult sisse viia omavahendite süsteemi, mille kohaselt ühendus saab endale kõik kolmandatest riikidest imporditud kaupade pealt makstud tollimaksud, kõik põllumajandustoodete impordimaksud ning osa käibemaksust laekuvatest vahenditest. Samuti otsustakse laiendada Euroopa Parlamendi eelarvepädevust.

Mai

13

Tähistatakse Schumani deklaratsiooni 20. aastapäeva.

Juuni

30

Luxembourgis algavad ühinemisläbirääkimised nelja kandidaatriigiga (Iirimaa, Norra, Taani ja Ühendkuningriik).

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Saksamaa.

2

Ametisse astub komisjoni uus koosseis eesotsas president Franco Maria Malfattiga.

Oktoober

8

Nõukogu esitab lõpparuande komisjoni memorandumi kohta, milles käsitlekse majandus- ja rahaliidu loomist.

26

Nõukogu jõuab kokkuleppele ühenduse regionaalpoliitika rakendamise põhimõtetes ja menetlustes.

27

Liikmesriigid kiidavad heaks poliitilist koostööd käsitleva Davignoni raporti. Eesmärk on, et Euroopa kõneleks tähtsates rahvusvahelistes küsimustes ühel häälel.

November

26

Nõukogu otsustab reformida Euroopa Sotsiaalfondi, et ühendusel oleks sobiv vahend, millega tagada sotsiaalpoliitika ja ühenduse muude poliitikavaldkondade kooskõla.

Detsember

17

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Internationale Handelsgesellschaft. Kohus selgitab põhiõiguste mõistet seoses ühenduse õigusega. Ta otsustab, et ehkki need õigused tulenevad liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest tavadest, peab nende kaitse olema tagatud ka ühenduse struktuuri ja eesmärkide raames.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Vaata ka …: 
Back to top