Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1970

Den Europæiske Unions historie - 1970


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Belgien overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

Marts

4

Kommissionen forelagde Rådet et memorandum om forberedelserne til en plan for oprettelse af en økonomisk og monetær union. 10. Mario Scelba blev genvalgt som formand for Europa-Parlamentet.

6

Rådet nedsatte en ekspertgruppe under ledelse af Pierre Werner til at udarbejde forslag om realiseringen af en økonomisk og monetær union og pålagde desuden en anden ekspertgruppe under ledelse af Etienne Davignon at udarbejde forslag til politisksamarbejde.

10

Mr Mario Scelba is re-elected president of the European Parliament.

April

22

Luxembourg-traktaten undertegnedes. Rådet besluttede en gradvis indførelse af et system af egne indtægter, ifølge hvilket Fællesskabet skulle modtage al told på importerede produkter fra tredjelande, alle afgifter på importerede landbrugsprodukter og en del af indtægterne fra merværdiafgifter. Rådet besluttede ligeledes at udvide Parlamentets budgetbeføjelser.

Maj

13

20-årsdagen for Schuman-erklæringen højtideligholdtes.

Juni

30

Forhandlinger med de fire ansøgerlande (Danmark, Irland, Norge og Det Forenede Kongerige) indledtes i Luxembourg.

Juli

1

Tyskland overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

2

Den nye Kommissionen med Franco Maria Malfatti som formand tiltrådte.

Oktober

8

Rådet udarbejdede en endelig rapport om Kommissionens memorandum om forberedelserne til en plan for oprettelse af en økonomisk og monetær union.

26

Rådet opnåede enighed om grundprincipper og vilkår for gennemførelsen af Fællesskabets foranstaltninger på det regionalpolitiske område.

27

Medlemsstaterne godkendte Davignon-rapporten om politisk samarbejde. Formålet var, at Fællesskabet i forbindelse med alle vigtige internationale problemer skulle tale med én stemme.

November

26

Rådet besluttede at reformere Den Europæiske Socialfond (ESF) for at give Fællesskabet et egnet instrument til at sikre vekselvirkningen mellem socialpolitik og andre fælles politikker.

December

17

Dommen vedrørende Internationale Handelsgesellschaft. EF-Domstolen tydeliggjorde begrebet "grundlæggende rettigheder" inden for fællesskabsretten. Domstolen erklærede, at beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder skal garanteres inden for rammerne af Fællesskabets struktur og mål, selv om disse rettigheder bygger på medlemsstaternes fællesforfatningstraditioner.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se også
Back to top