Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1969

Europeiska unionens historia - 1969


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januari

1

Luxemburg tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Februari

6-7

Västeuropeiska unionen håller rådsmöte i Luxemburg.

Juli

1

Nederländerna tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

6

Jean Rey omväljs till ordförande för kommissionen.

16

Kommissionen lägger fram ett memorandum inför rådet om att ersätta medlemsstaternas ekonomiska bidrag med gemenskapens egna medel och att utvidga Europaparlamentets budgetbefogenheter.

22-23

Rådet återupptar granskningen av ansökningarna om EG-medlemskap från Förenade kungariket, Danmark, Irland och Norge. Rådet uppmanar kommissionen att uppdatera sitt yttrande i frågan från september 1967.

29

Den andra Yaoundékonventionen undertecknas.

Augusti

10

På rådets begäran uppdaterar kommissionen sitt yttrande om ansökningarna om EG-medlemskap från Storbritannien, Danmark, Irland och NorgeKommissionen överlämnar ett tilläggsyttrande om ansökningarna om EG-medlemskap från Förenade kungariket, Danmark, Irland och Norge.

29-23/9

Den nionde sessionen vid FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) hålls i Genève. Där behandlas framförallt UNCTAD:s bidrag till FN:s andra utvecklingsårtioende.

Oktober

1

Kommissionen överlämnar ett tilläggsyttrande om ansökningarna om EG-medlemskap från Storbritannien, Danmark, Irland och Norge.

15

Rådet får kommissionens utkast till beslut om att förse gemenskapen med nödvändiga instrument för att främja en regional utvecklingspolitik.

November

12

Stauder-domen. EG-domstolen yttrar sig för första gången om skyddet av enskilda och hävdar att de allmänna principerna i gemenskapslagstiftningen, som domstolen skall garantera respekten för, inbegriper enskildas grundläggande rättigheter.

December

1-2

Ett toppmöte hålls i Haag. Stats- och regeringscheferna bekräftar sin vilja att fortsätta den gradvisa utvecklingen mot en verklig ekonomisk och monetär union och den nära samordning av medlemsstaternas socialpolitik som detta medför. De bekräftar också sin enighet kring principen om en utvidgning av gemenskapen.

11

Kommissionens ordförande Jean Rey talar inför Europaparlamentet och uttrycker sin tillfredsställelse över besluten vid toppmötet om genomförandet och förstärkningen av gemenskapen.

31

Den tolvåriga övergångsperiod för det praktiska genomförandet av den gemensamma marknaden som föreskrivs i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) tar slut.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se också: 
Back to top