Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1969

Historia Unii Europejskiej - 1969


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Styczeń

1

Luksemburg przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

Luty

6-7

Posiedzenie Rady Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE) w Luksemburgu.

Lipiec

1

Holandia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

6

Jean Rey zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji.

16

Komisja przedstawia Radzie memorandum dotyczące zastąpienia wkładu finansowego państw członkowskich zasobami własnymi Wspólnot, a także zwiększenia uprawnień budżetowych Parlamentu Europejskiego.

22-23

Rada wznawia rozpatrywanie wniosków o członkostwo w WE złożonych przez Wielką Brytanię, Danię, Irlandię i Norwegię. Zwraca się do Komisji o uaktualnienie opinii wydanej w tej sprawie we wrześniu 1967 r.

29

Podpisanie drugiej konwencji z Jaunde.

Sierpień

10

Na wniosek Rady Komisja aktualizuje opinię dotyczącą wniosków o członkostwo w WE złożonych przez Wielką Brytanię, Danię, Irlandię i Norwegię.

26-23/9

Dziewiąta sesja Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Genewie w Szwajcarii. Dyskusja dotyczy głównie wkładu UNCTAD do drugiej Dekady Rozwoju ONZ.

Październik

1

Komisja przedstawia dodatkową opinię dotyczącą wniosków o członkostwo w WE złożonych przez Wielką Brytanię, Danię, Irlandię i Norwegię.

15

Komisja przedstawia Radzie projekt decyzji dotyczącej zapewnienia Wspólnocie instrumentów niezbędnych do promowania polityki rozwoju regionalnego.

Listopad

12

Orzeczenie w sprawie Stauder. Po raz pierwszy Europejski Trybunał Sprawiedliwości wypowiada się na temat ochrony jednostki, utrzymując, że ogólne zasady prawa wspólnotowego, nad przestrzeganiem których czuwa Trybunał, obejmują prawa podstawowe jednostki.

Grudzień

1-2

Szczyt w Hadze w Holandii. Szefowie państw lub rządów potwierdzają wolę stopniowego dochodzenia do prawdziwej unii gospodarczej i walutowej oraz wynikającego z niej zbliżenia polityki społecznej państw członkowskich, a także potwierdzają zasadniczą zgodę na rozszerzenie Wspólnoty.

11

Jean Rey, przewodniczący Komisji, wyraża przed Parlamentem Europejskim zadowolenie z podjętej na szczycie decyzji dotyczącej ukończenia integracji i wzmocnienia Wspólnoty.

31

Kończy się 12-letni okres przejściowy na wprowadzenie w życie wspólnego rynku przewidziany w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG).

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zobacz również: 
Back to top