Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1969

De geschiedenis van de Europese Unie - 1969


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januari

1

Luxemburg neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

Februari

6-7

Vergadering van de Raad van de West-Europese Unie (WEU) in Luxemburg.

Juli

1

Nederland neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

6

De heer Jean Rey wordt herkozen tot voorzitter van de Commissie.

16

De Commissie dient bij de Raad een memorandum in betreffende de vervanging van de financiële bijdragen van de lidstaten door de eigen middelen van de Gemeenschappen en de uitbreiding van de begrotingsbevoegdheden van het Europees Parlement.

22-23

De Raad onderzoekt opnieuw de toetredingsverzoeken van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland en Noorwegen en vraagt de Commissie haar over deze kwestie in september 1967 uitgebracht advies te actualiseren.

29

Ondertekening van de tweede Overeenkomst van Yaoundé.

Augustus

10

De Commissie actualiseert, op verzoek van de Raad, het advies dat zij heeft uitgebracht over het toetredingsverzoek van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland en Noorwegen.

26-23/9

Negende zitting van de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) in Genève, Zwitserland. De besprekingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de bijdrage van de UNCTAD aan het tweede ontwikkelingsdecennium van de Verenigde Naties.

Oktober

1

De Commissie brengt nogmaals advies uit over de toetredingsverzoeken van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland en Noorwegen.

15

De Commissie dient bij de Raad een ontwerpbesluit in om de Gemeenschap te voorzien van de nodige middelen ter bevordering van het regionaal ontwikkelingsbeleid.

November

12

Stauder-arrest. Het Europees Hof van Justitie neemt voor het eerst een standpunt in over de bescherming van de personen en bevestigt dat de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht, waarvan de inachtneming door het Hof wordt gegarandeerd, de grondrechten van de personen omvatten.

December

1-2

De staatshoofden en regeringsleiders bevestigen op een topconferentie in Den Haag (Nederland) dat zij bereid zijn om geleidelijk verder te streven naar een echte economische en monetaire unie en naar de daaruit voortvloeiende harmonisatie van de sociale beleidslijnen; zij bevestigen dat zij instemmen met het beginsel van de uitbreiding van deGemeenschap.

11

De heer Rey, voorzitter van de Commissie, spreekt voor het Europees Parlement zijn tevredenheid uit over de beslissingen die tijdens de Topconferentie zijn genomen in verband met de voltooiing en de versterking van de Gemeenschap.

31

Afsluiting van de overgangsperiode van twaalf jaar die in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschappen (EEG) is vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke markt.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zie ook
Back to top