Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1969

Euroopa Liidu ajalugu - 1969


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Luksemburg.

Veebruar

6–7

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) nõukogu kohtumine Luxembourgis.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saavad Madalmaad.

6

Jean Rey valitakse tagasi komisjoni presidendiks.

16

Komisjon esitab nõukogule memorandumi liikmesriikide osamaksete asendamise kohta ühenduste omavahenditega ning Euroopa Parlamendi eelarvevolituste suurendamise kohta.

22–23

Nõukogu jätkab Ühendkuningriigi, Taani, Iirimaa ja Norra ühinemistaotluse läbivaatamist. Ta palub komisjonilt, et see ajakohastaks oma 1967. aasta septembris esitatud arvamust.

29

Kirjutatakse alla teisele Yaoundé konventsioonile.

August

10

Komisjon ajakohastab nõukogu palvel oma arvamust Ühendkuningriigi, Taani, Iirimaa ja Norra ühinemistaotluse kohta.

26/8–23/9

ÜRO kaubanduse ja arengu konverentsi (UNCTAD) üheksas istungjärk Genfis. Arutelu keskendub UNCTADi panusele ÜRO teiseks arengudekaadiks.

Oktoober

1

Komisjon esitab täiendava arvamuse Ühendkuningriigi, Taani, Iirimaa ja Norra ühinemistaotluse kohta.

15

Komisjon esitab nõukogule otsuse eelnõu, milles antakse ühendusele vajalikud vahendid, et see saaks edendada oma regionaalarengu poliitikat.

November

12

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Stauder. Kohus kommenteerib esmakordselt üksikisiku kaitse küsimust. Ta sedastab, et ühenduse õiguse üldpõhimõtted, mille täitmist Euroopa Kohus peab tagama, hõlmavad ka üksikisiku põhiõigusi.

Detsember

1–2

Tippkohtumine Haagis. Riigipead ja valitsusjuhid kinnitavad tahet liikuda edasi tõelise majandus- ja rahaliidu ning sellega kaasneva sotsiaalpoliitika ühtlustamise poole. Nad taaskinnitavad põhimõttelist kokkulepet ühenduse edasise laienemise osas.

11

Komisjoni president Jean Rey väljendab Euroopa Parlamendi ees rahulolu seoses tippkohtumise otsusega ühenduse lõpliku väljaarendamise ja edasise tugevdamise kohta.

31

Lõpeb Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) asutamislepingus ette nähtud 12aastane üleminekuperiood ühisturu elluviimisel.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Vaata ka …
Back to top