Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1969

Den Europæiske Unions historie - 1969


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januar

1

Luxembourg overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

Februar

6-7

Rådet for Vestunionen (WEU) afholdt møde i Luxembourg.

Juli

1

Nederlandene overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

6

Jean Rey blev genvalgt til formand for Kommissionen.

16

Kommissionen forelagde Rådet et memorandum om at erstatte medlemsstaternes finansielle bidrag med Fællesskabernes egne indtægter og at udvide Europa-Parlamentets budgetbeføjelser.

22-23

Rådet genoptog gennemgangen af ansøgningerne om EF-medlemskab fra Det Forenede Kongerige, Danmark, Irland og Norge. Rådet anmodede Kommissionen om at ajourføre sin udtalelse om ansøgningerne fra september 1967.

29

Den anden Yaoundé-konvention blev undertegnet.

August

10

Efter Rådets anmodning ajourførte Kommissionen sin udtalelse om ansøgningerne om EF-medlemskab fra Det Forenede Kongerige, Danmark, Irland og Norge.

26-23/9

FN-konferencen om Handel og Udvikling (UNCTAD) afholdt sin niende samling i Genève. Drøftelserne drejede sig især om UNCTAD's bidrag til FN's andet udviklingstiår.

Oktober

1

Kommissionen fremsatte en supplerende udtalelse om ansøgningerne om EF-medlemskab fra Det Forenede Kongerige, Danmark, Irland og Norge.

15

Kommissionen fremsatte Rådet et foreløbigt forslag om at udstyre Fællesskabet med det nødvendige instrument til at fremme en regional udviklingspolitik.

November

12

Stauder-dommen. EF-Domstolen udtalte sig for første gang om beskyttelse af det enkelte individ og hævdede, at fællesskabsrettens generelle principper, som Domstolen skal sikre overholdelsen af, omfatter det enkelte individs grundlæggende rettigheder.

December

1-2

På et topmøde i Haag bekræftede stats- og regeringscheferne deres vilje til at fortsætte den gradvise udvikling mod en ægte økonomisk og monetær union og den tætte samordning af medlemsstaternes socialpolitik. Desuden bekræftede de på ny deres principielle enighed om udvidelsen af Fællesskabet.

11

Kommissionens formand, Jean Rey, udtrykte over for Europa-Parlamentet sin tilfredshed med topmødets beslutninger vedrørende fuldførelse og styrkelse af Fællesskabet.

31

Den tolvårige overgangsperiode for den praktiske gennemførelse af fællesmarkedet, som var planlagt i traktaten om Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), blev afsluttet.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se også
Back to top