Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1969 r.

Историята на Европейския съюз - 1969 r.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Януари

1

Люксембург поема председателството на Съвета на Европейските общности.

Февруари

6-7

В Люксембург се провежда среща на Съвета на Западноевропейския съюз (ЗЕС).

Юли

1

Нидерландия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

6

Жан Рей е преизбран за председател на Комисията.

16

Комисията представя пред Съвета меморандум относно замяната на финансовия принос на държавите-членки със собствени средства на Общностите и увеличаване на бюджетните правомощия на Европейския парламент.

22-23

Съветът подновява прегледа на кандидатурите за членство в ЕО на Обединеното кралство, Дания, Ирландия и Норвегия. Комисията е помолена да актуализира становището си по въпроса от септември 1967 г.

29

Подписана е втората Конвенция от Яунде.

Август

10

По молба на Съвета Комисията изразява актуално становище по въпроса за кандидатурите за членство на Обединеното Кралство, Дания, Ирландия и Норвегия.

26-23/9

В Женева, Швейцария, се провежда деветото заседание на Конференцията на Обединените нации относно търговията и развитието (КОНТР). Дискусията засяга главно приноса на КОНТР към второто десетилетие на ООН за развитие.

Октомври

1

Комисията предоставя допълнително становище относно кандидатурите за членство в ЕО на Обединеното Кралство, Дания, Ирландия и Норвегия.

15

Комисията предоставя на Съвета проекторешение относно инструментите, необходими на Общността, за насърчаване на политиката за регионално развитие.

Ноември

12

Решение по делото Stauder. За първи път Съдът на Европейските общности изразява мнение относно защитата на частноправните субекти, като твърди, че основните принципи на правото на Общността, които Съдът подкрепя и прилага, включват основните права на индивида.

Декември

1-2

В Хага, Нидерландия, се провежда среща на високо равнище. Държавните или правителствени ръководители потвърждават готовността си да работят за въвеждането на действителен икономически и паричен съюз и за необходимото за това тясно съгласуване на социалните политики, и потвърждават съгласието си относно принципа на разширяване на ЕО.

11

Жан Рей, председател на Комисията, изразява пред Европейския парламент удовлетворението си от решенията, приети на срещата на високо равнище, които засягат завършването и укрепването на Общността.

31

Завършва дванадесетгодишният преходен период за въвеждането на общ пазар, предвиден в Договора за Европейските икономически общности (ЕИО).

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Вижте също
Back to top