Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1967

Historia Unii Europejskiej - 1967


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Luty

9

Rada Ministrów EWG podejmuje decyzję o harmonizacji podatków pośrednich we Wspólnocie, przyjęciu zasady systemu podatku od wartości dodanej oraz o zatwierdzeniu pierwszego średniookresowego programu polityki gospodarczej określającego i ustanawiającego cele polityki gospodarczej Wspólnoty na kolejne lata.

Marzec

13

Alain Poher zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Maj

11

Wielka Brytania ponownie składa wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnoty. W jej ślady idą Irlandia i Dania, a wkrótce później Norwegia. Generał de Gaulle nadal jest niechętny przystąpieniu Wielkiej Brytanii.

29-30

W Rzymie we Włoszech odbywa się szczyt dla uczczenia dziesiątej rocznicy podpisania Traktatów EWG i Euratom. Szefowie państw lub rządów wyrażają zamiar wprowadzenia w życie traktatu scalającego instytucje trzech Wspólnot z dniem 1 lipca 1967 r.

Czerwiec

30

Komisja podpisuje akt końcowy wielostronnych negocjacji w ramach Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) (runda Kennedy’ego).

Lipiec

1

Wejście w życie traktatu scalającego instytucje wykonawcze Wspólnot Europejskich (EWWiS, EWG, Euratom). Od tej pory Wspólnoty Europejskie będą miały jedną Komisję i jedną Radę. Obydwie instytucje będą jednak nadal działać zgodnie z zasadami każdej ze Wspólnot.

3

Pierwsze posiedzenie Rady Wspólnot Europejskich pod przewodnictwem Niemiec.

6

Rozpoczęcie urzędowania nowej Komisji pod przewodnictwem Jeana Reya.

Wrzesień

13

Komisja wydaje opinię dotyczącą wniosków o członkostwo w WE złożonych przez Wielką Brytanię, Danię, Irlandię i Norwegię.

Listopad

28

Doroczne wspólne posiedzenie instytucji, na którym omawiane są perspektywy rozwoju Wspólnot po scaleniu instytucji.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zobacz również: 
Back to top