Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1967

De geschiedenis van de Europese Unie - 1967


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Februari

9

De Raad van Ministers van de EEG besluit de indirecte belastingen in de Gemeenschap te harmoniseren en het beginsel van het stelsel inzake de belasting op de toegevoegde waarde vast te stellen, en hecht zijn goedkeuring aan het eerste programma inzake het economisch beleid op middellange termijn waarin de doelstellingen worden gedefinieerd van het economisch beleid van de Gemeenschap voor de komende jaren.

Maart

13

De heer Alain Poher wordt herkozen als voorzitter van het Europees Parlement.

Mei

11

Het Verenigd Koninkrijk dient opnieuw een toetredingsverzoek in. Daarna volgen Ierland en Denemarken en even later Noorwegen. Generaal de Gaulle is nog steeds niet bereid met de Britse toetreding in te stemmen.

29-30

Topconferentie in Rome (Italië) ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de ondertekening van het EEG- en het Euratom-Verdrag. De staatshoofden en regeringsleiders maken hun voornemen bekend om het Verdrag betreffende de fusie van de Instellingen van de drie Gemeenschappen per 1 juli 1967 in werking te doen treden.

Juni

30

De Commissie ondertekent de slotakte van de multilaterale onderhandelingen in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) (Kennedy-ronde).

Juli

1

Het Verdrag inzake de fusie van de executieven van de Europese Gemeenschappen (EGKS, EEG, Euratom) treedt in werking. Er is nog maar één Commissie en één Raad die echter blijven optreden volgens de voor elk van de Gemeenschappen geldende regels.

3

Eerste zitting van de Raad van de Europese Gemeenschappen onder voorzitterschap van Duitsland.

6

De nieuwe Commissie treedt aan met Jean Rey als voorzitter.

September

13

De Commissie brengt advies uit over de toetredingsverzoeken van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland en Noorwegen.

November

28

Jaarlijkse gezamenlijke vergadering van de Instellingen die gewijd is aan de bespreking van de vooruitzichten betreffende de ontwikkeling van de Gemeenschappen na de fusie van de instellingen.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zie ook
Back to top