Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1967

Eiropas Savienības vēsture - 1967


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Februāris

9

EEK Ministru padome nolemj Kopienā saskaņot netiešos nodokļus, pieņemt pievienotās vērtības nodokļa sistēmas principu un apstiprināt pirmo vidēja termiņa ekonomikas politikas programmu, nosakot Kopienas ekonomikas politikas mērķus turpmākajiem gadiem.

Marts

13

Alēnu Poēru atkārtoti ievēl par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju.

Maijs

11

Apvienotā Karaliste vēlreiz iesniedz pieteikumu dalībai Kopienā. Tai seko Īrija un Dānija, un nedaudz vēlāk arī Norvēģija. Ģenerālis de Golls joprojām ir pret britu pievienošanos.

29-30

Romā (Itālijā) notiek augstākā līmeņa sanāksme, lai atzīmētu EEK un Euratom dibināšanas līgumu parakstīšanas 10. gadadienu. Valstu vai to valdību vadītāji pauž nodomu par visu trīs Kopienu institūciju apvienošanās līguma spēkā stāšanās dienu noteikt 1967. gada 1. jūliju.

Jūnijs

30

Komisija paraksta Nobeiguma aktu par daudzpusējo tirdzniecības sarunu (Kenedija kārtas) rezultātiem saskaņā ar Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (VVTT).

Jūlijs

1

Apvienošanās līgums stājas spēkā, apvienojot Eiropas Kopienu (EOTK, EEK, Euratom) izpildinstitūcijas. No šā brīža Eiropas Kopienām būs vienota komisija un vienota padome. Tomēr abas iestādes turpina darboties saskaņā ar katras Kopienas noteikumiem.

3

Notiek Eiropas Kopienu Padomes pirmā sesija, kad prezidentvalsts ir Vācija.

6

Darbu sāk jaunā Komisija, kuras priekšsēdētājs ir Žans Rejs.

Septembris

13

Komisija sniedz atzinumu par Apvienotās Karalistes, Dānijas, Īrijas un Norvēģijas pieteikumiem dalībai EK.

Novembris

28

Notiek iestāžu gadskārtējā kopīgā sanāksme, kurā pārrunā Kopienu attīstības perspektīvas pēc iestāžu apvienošanās.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Skatīt arī: