Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1967

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1967


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Φεβρουάριος

9

Το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΟΚ αποφασίζει την εναρμόνιση των έμμεσων φόρων στην Κοινότητα, την έγκριση της αρχής του συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας και την έγκριση του πρώτου προγράμματος μεσοπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής, ορίζοντας και καθορίζοντας τους στόχους της οικονομικής πολιτικής της Κοινότητας για τα επόμενα έτη.

Μάρτιος

13

Ο κ. Alain Poher επανεκλέγεται Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μάιος

11

Το Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλει εκ νέου αίτηση προσχώρησης στην Κοινότητα. Ακολουθούν η Ιρλανδία και η Δανία και αργότερα η Νορβηγία. Ο στρατηγός de Gaulle εξακολουθεί να είναι διστακτικός ως προς την αποδοχή της προσχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

29-30

Διεξάγεται στη Ρώμη, Ιταλία, διάσκεψη κορυφής για τον εορτασμό της δεκάτης επετείου από την υπογραφή των συνθηκών ΕΟΚ και Ευρατόμ. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εκφράζουν την πρόθεσή τους να θέσουν σε ισχύ τη συνθήκη συγχώνευσης των οργάνων των τριών Κοινοτήτων, την 1η Ιουλίου 1967.

Ιούνιος

30

Η Επιτροπή υπογράφει την τελική πράξη των πολυμερών διαπραγματεύσεων (γύρου Kennedy) της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT).

Ιούλιος

1

Αρχίζει να ισχύει η συνθήκη συγχώνευσης των εκτελεστικών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ). Στο εξής, οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες θα έχουν ενιαία Επιτροπή και ενιαίο Συμβούλιο. Ωστόσο, θα εξακολουθήσουν να δρουν σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την κάθε μία από αυτές τις Κοινότητες.

3

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διεξάγει την πρώτη συνεδρίασή του με τη Γερμανία στην προεδρία.

6

Αναλαμβάνει καθήκοντα η νέα Επιτροπή με Πρόεδρο τον Jean Rey.

Σεπτέμβριος

13

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με τις αιτήσεις προσχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας στην ΕΚ.

Νοέμβριος

28

Τα κοινοτικά όργανα πραγματοποιούν την πρώτη ετήσια κοινή τους συνεδρίαση και συζητούν τις προοπτικές εξέλιξης των Κοινοτήτων μετά τη συγχώνευση των οργάνων.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top