Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1967

Den Europæiske Unions historie - 1967


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Februar

9

Ministerrådet besluttede at harmonisere de indirekte skatter inden for Fællesskabet, at vedtage princippet om merværdiafgiftsordningen og at godkende det første mellemsigtede program for økonomisk politik. Programmet definerede og fastlagde målene for Fællesskabets økonomiske politik for de kommende år.

Marts

13

Alain Poher blev genvalgt til formand for Europa-Parlamentet.

Maj

11

Det Forenede Kongerige ansøgte på ny om medlemskab af Fællesskabet. Ansøgningen efterfulgtes af ansøgninger fra Irland, Danmark og lidt senere fra Norge. General de Gaulle var stadig modvillig over for britisk medlemskab.

29-30

Et topmøde afholdtes i Rom for at højtideligholde tiårsdagen for undertegnelsen af traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom). Ifølge stats- og regeringscheferne skulle traktaten, som sammenlagde institutionerne i de tre Fællesskaber (Fusionstraktaten), træde i kraft den 1. juli 1967.

Juni

30

Kommissionen undertegnede slutakten fra de multilaterale forhandlinger inden for den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) (Kennedy-runden).

Juli

1

Fusionstraktaten, som sammenlagde de udøvende organer for De Europæiske Fællesskaber (EKSF, EØF, Euratom) trådte i kraft. Fra da af havde Fællesskaberne en fælles kommission og et fælles råd. Begge institutioner fungerede imidlertid fortsat i overensstemmelse med bestemmelserne i hvert enkelt fællesskab.

3

Rådet for De Europæiske Fællesskaber afholdt sit første møde under tysk formandskab.

6

Den nye kommission tiltrådte med Jean Rey som formand.

September

13

Kommissionen fremsatte en udtalelse om ansøgningerne om EF-medlemskab fra Det Forenede Kongerige, Danmark, Irland og Norge.

November

28

Fællesskabets institutioner afholdt deres årlige møde og diskuterede udsigterne for Fællesskabernes udvikling efter sammenlægningen af institutionerne.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top