Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1967 r.

Историята на Европейския съюз - 1967 r.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Февруари

9

Съветът на министрите на ЕИО взема решение да хармонизира косвените данъци в рамките на Общността, да приеме принципа на системата за данък върху добавената стойност и да одобри първата средносрочна програма за икономическа политика, която определя и установява целите на икономическата политика на Общността за предстоящите години.

Март

13

Алeн Поeр е преизбран за председател на Европейския парламент.

Май

11

Обединеното кралство повторно подава молба за присъединяване към Общността. Впоследствие молби за присъединяване подават Ирландия и Дания, а малко по-късно и Норвегия. Генерал дьо Гол все още не е склонен да приеме присъединяването на Обединеното кралство.

29-30

В Рим, Италия, се провежда среща на високо равнище за отбелязване на десетата годишнина от подписването на Договорите за ЕИО и Евратом. Държавните или правителствени ръководители на държавите-членки изказват намеренията си за влизане в сила на Договора за сливане на институциите на трите Общности от 1 юли 1967 г.

Юни

30

Комисията подписва последния акт от многостранните търговски преговори по Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) (кръг „Кенеди“).

Юли

1

Влиза в сила Договорът за сливане, обединяващ изпълнителите органи на Европейските общности (ЕОВС, ЕИО, Евратом). От тази дата нататък Европейските общности ще имат една Комисия и един Съвет. Въпреки това двете институции продължават да действат съгласно ръководните правила на всяка от Общностите.

3

Съветът на Европейските общности провежда първото си заседание под германско председателство.

6

Започва да функционира новата Комисия с председател Жан Рей.

Септември

13

Комисията излиза със становище относно молбите за членство в ЕО на Обединеното кралство, Дания, Ирландия и Норвегия.

Ноември

28

Провежда се годишната съвместна среща на институциите и се обсъждат перспективите за развитие на Общностите след сливането на институциите.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Вижте също
Back to top