Európska únia

História Európskej únie - 1965

História Európskej únie - 1965


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Marec

2.

Pán Leemans je zvolený za predsedu Európskeho parlamentu.

Apríl

5. - 30.

V New Yorku (USA) sa koná prvé zasadnutie Rady Konferencie OSN pre rozvoj a obchod (UNCTAD), stáleho orgánu konferencie. Rada na ňom prijíma svoj pracovný program, zriaďuje pomocné orgány a ustanovuje svoj mandát.

8.

V Bruseli sa podpisuje Zmluva o zlúčení výkonných orgánov troch Spoločenstiev (ESUO, EHS, Euratom). Platnosť nadobúda 1. júla 1967.

Jún

26.

Francúzsko ratifikuje Zmluvu, ktorou sa zriaďuje Rada a Komisia Európskych spoločenstiev.

30.

Nemecko ratifikuje Zmluvu, ktorou sa zriaďuje Rada a Komisia Európskych spoločenstiev.

Júl

1.

Francúzsko zastavuje rokovania o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Francúzska vláda odvoláva svojho stáleho zástupcu. Francúzska delegácia sa zatiaľ nezúčastňuje na zasadnutiach Rady a Výboru stálych zástupcov.

22.

Komisia predkladá Rade oznámenie o financovaní SPP a o nezávislých príjmoch pre Spoločenstvo.

26. - 27.

Rada prijíma oznámenie Komisie o financovaní SPP ako dobrý základ na rozhovory.

September

20.

Komisia adresuje členským štátom odporúčanie. Žiada ich, aby pri prijímaní zákonov a iných právnych predpisov technického charakteru nevytvárali nové prekážky obchodu v rámci Spoločenstva.

December

1.

Rozsudok vo veci Dekker. Európsky súdny dvor v rámci sociálneho zabezpečenia migrujúcich pracovníkov vysvetlil, že termín "vecné dávky" neznamená sumy zaplatené navyše k dôchodkom, ktoré sú určené na pokrytie časti príspevkov na sociálne zabezpečenie dôchodcov.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Klikni tiež na...
Back to top