Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1965

Historia Unii Europejskiej - 1965


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Marzec

2

Victor Leemans zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Kwiecień

5-30

Rada Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), organ stały Konferencji, po raz pierwszy obraduje w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Rada przyjmuje program prac, ustanawia podległe jej agencje i określa ich zakres zadań.

8

W Brukseli podpisany zostaje traktat scalający instytucje wykonawcze trzech Wspólnot (EWWiS, EWG, Euratom). Wejdzie on w życie dnia 1 lipca 1967 r.

Czerwiec

26

Francja ratyfikuje Traktat ustanawiający Radę i Komisję Wspólnot Europejskich.

30

Niemcy ratyfikują Traktat ustanawiający Radę i Komisję Wspólnot Europejskich.

Lipiec

1

Francja zrywa negocjacje w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (WPR). Rząd francuski odwołuje swojego Stałego Przedstawiciela. W tym okresie delegacja francuska nie będzie uczestniczyła w posiedzeniach Rady ani Komitetu Stałych Przedstawicieli.

22

Komisja przedkłada Radzie memorandum w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz w sprawie niezależnych dochodów Wspólnoty.

26-27

Rada przyjmuje memorandum Komisji w sprawie finansowania WPR jako solidną podstawę do dyskusji.

Wrzesień

20

Komisja wystosowuje zalecenie do państw członkowskich. Zwraca się w nim o nietworzenie nowych przeszkód w handlu wewnątrzwspólnotowym przy przyjmowaniu przepisów ustawowych i wykonawczych natury technicznej.

Grudzień

1

Orzeczenie w sprawie Dekker. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnia, w odniesieniu do kwestii zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących, że termin „świadczenia rzeczowe" nie obejmuje kwot wypłacanych dodatkowo poza emeryturą w celu pokrycia części składek na ubezpieczenie zdrowotne emeryta.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zobacz również
Back to top