Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1965

De geschiedenis van de Europese Unie - 1965


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Maart

2

De heer Leemans wordt verkozen tot voorzitter van het Europees Parlement.

April

5-30

De Raad van de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD), het permanent orgaan van de Conferentie, komt voor het eerst in New York (VS) bijeen, keurt zijn werkprogramma goed, richt zijn agentschappen op en stelt hun bevoegdheden vast.

8

Het Verdrag inzake de fusie van de uitvoerende organen van de Europese Gemeenschappen (EGKS, EEG, Euratom) wordt ondertekend in Brussel en zal op 1 juli 1967 in werking treden.

Juni

26

Frankrijk ratificeert het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie voor de Europese Gemeenschappen.

30

Duitsland ratificeert het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie voor de Europese Gemeenschappen.

Juli

1

Frankrijk breekt de besprekingen over de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) af. De Franse regering roept zijn permanente vertegenwoordiger terug. Gedurende deze periode neemt de Franse delegatie niet deel aan de vergaderingen van de Raad en van het Comité van permanente vertegenwoordigers.

22

De Commissie dient bij de Raad een memorandum in over de financiering van het GLB en de eigen inkomsten van de Gemeenschap.

26-27

De Raad aanvaardt het memorandum van de Commissie betreffende de financiering van het GLB als een goed uitgangspunt voor discussie.

September

27

De Commissie doet de lidstaten een aanbeveling. Zij vraagt hen erop toe te zien dat, wanneer zij wetten en regels van technische aard goedkeuren, er geen nieuwe belemmeringen voor het intracommunautair handelsverkeer ontstaan.

December

1

Arrest Dekker. Het Europees Hof van Justitie verduidelijkt in het kader van de bepalingen inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers dat de term "voorzieningen in natura" geen betrekking heeft op de bedragen die worden betaald bovenop de pensioenen om een gedeelte van de ziekenfondsbijdragen van de pensioengerechtigden te dekken.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zie ook
Back to top