Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1965

Eiropas Savienības vēsture - 1965


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Marts

2

Par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju tiek ievēlēts Viktors Lemāns.

Aprīlis

5-30

Ņujorkā (ASV) notiek ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) valdes (konferences pastāvīgās struktūras) pirmā sanāksme. Tā pieņem savu darba programmu, izveido palīgaģentūras un nosaka to pienākumus.

8

Briselē tiek parakstīts līgums par visu trīs Kopienu (EOTK, EEK, Euratom) izpildinstitūciju apvienošanu. Tas stāsies spēkā 1967. gada 1. jūlijā.

Jūnijs

26

Francija ratificē Eiropas Kopienu Padomes un Komisijas dibināšanas līgumu.

30

Vācija ratificē Eiropas Kopienu Padomes un Komisijas dibināšanas līgumu.

Jūlijs

1

Francija aptur sarunas par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) finansēšanu. Francijas valdība atsauc savu pastāvīgo pārstāvi. Pagaidām Francijas delegācija nepiedalīsies Padomes un Pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmēs.

22

Komisija iesniedz Padomei memorandu par KLP finansēšanu un patstāvīgiem ienākumiem Kopienai.

26-27

Padome pieņem Komisijas memorandu par KLP finansēšanu, un tas būs labs pamats turpmākām pārrunām.

Septembris

20

Komisija sniedz ieteikumu dalībvalstīm. Tā aicina neradīt jaunus šķēršļus Kopienas iekšējai tirdzniecībai, kad tās pieņem tehniskus normatīvos aktus.

Decembris

1

Spriedums lietā “Dekker”. Attiecībā uz migrējušu darba ņēmēju sociālo nodrošinājumu Eiropas Kopienu Tiesa skaidro, ka termins "pabalsti natūrā" neattiecas uz summām, kas tiek maksātas papildus pensijām, kuras paredzētas pensionāra veselības apdrošināšanas iemaksu daļējai segšanai.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Skatīt arī
Back to top