Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1965 r.

Историята на Европейския съюз - 1965 r.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Март

2

Виктор Лиманс е избран за председател на Европейския парламент.

Април

5-30

Управителният съвет на Конференцията на Обединените нации относно търговията и развитието (КОНТР), който е постоянният орган на Конференцията, провежда първото си заседание в Ню Йорк, САЩ. Той приема работната си програма, учредява свои спомагателни агенции и определя кръга на техните пълномощия.

8

В Брюксел се подписва Договорът за сливане на изпълнителните органи на трите Общности (ЕОВС, ЕИО, Евратом). Той ще влезе в сила на 1 юли 1967 г.

Юни

26

Франция ратифицира Договора за създаване на Съвет и Комисия на Европейските общности.

30

Германия ратифицира Договора за създаване на Съвет и Комисия на Европейските общности.

Юли

1

Франция прекъсва преговорите за финансиране на Общата стопанска политика (ОСП). Френското правителство отзовава постоянния си представител. Временно френската делегация няма да участва в събранията на Съвета или в тези на Комитета на постоянните представители.

22

Комисията представя пред Съвета меморандум за финансирането на ОСП и за независимите приходи на Общността.

26-27

Съветът приема меморандума на Комисията за финансирането на ОСП като стабилна основа за дискусии.

Септември

20

Комисията адресира препоръка към държавите-членки. Тя иска от тях да не създават нови пречки пред търговията в рамките на Общността, когато приемат закони и регламенти от технически характер.

Декември

1

Решение по делото Dekker. В контекста на социалното осигуряване на работници мигранти, Съдът на Европейските общности пояснява, че терминът „обезщетения в натура“ не означава суми, платени в допълнение към пенсиите, предназначени за покриване на част от пенсионните здравноосигурителни вноски.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Вижте също
Back to top