Európska únia

História Európskej únie - 1964

História Európskej únie - 1964


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Január

10.

Pán Hallstein je znovu zvolený za predsedu Komisie EHS.

Marec

21.

Pán Duvieusart je zvolený za predsedu Európskeho parlamentu.

Máj

4.

Oficiálne začatie Kennedyho kola mnohostranných obchodných rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT). Spoločenstvo je účastníkom zasadnutia.

23. 5. - 15. 6.

V Ženeve (Švajčiarsko) sa koná Svetová konferencia o obchode a rozvoji.

Jún

1.

Dohovor z Yaoundé nadobúda platnosť.

Júl

1.

Zriaďuje sa Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF).

15.

Rozsudok vo veci Costa/ENEL. Európsky súdny dvor rozhodol, že právo Spoločenstva má prednosť pred vnútroštátnym právom.

September

18.

Rada dosiahla dohodu o zložení spoločnej Komisie, ktorá bude mať deväť členov.

December

1.

Nadobúda platnosť dohoda o pridružení podpísaná EHS a Tureckom.

15.

Rada nariaďuje Komisii, aby predložila návrhy na financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a návrhy týkajúce sa podmienok vykonávania prevodu poplatkov za poľnohospodárske výrobky do rozpočtu Spoločenstva.

30.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Klikni tiež na...
Back to top