Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1959 r.

Историята на Европейския съюз - 1959 r.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Януари

1

Предприети са първите стъпки за постепенното премахване на мита и квоти в рамките на ЕИО.

7

Робер Шуман е преизбран за председател на Парламентарната асамблея.

Февруари

2

Етиен Хърш е избран за председател на Комисията на Евратом.

Март

3

Съдът на Европейските общности приема своя процедурен правилник.

20

Отпускат се първите заеми от страна на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Май

5

Европейският съвет приема „предложението Дилън“ на САЩ за многостранни търговски преговори (в рамките на Общото споразумение за митата и търговията, ГАТТ). Преговорите се водят от Комисията, подпомагана от специален комитет, назначен от Съвета.

Юни

8

Гърция подава молба за асоцииране с ЕИО.

22

Националните данъчни администрации на ЕИО създават три работни групи за разглеждане на възможностите за хармонизиране на законодателството за косвените данъци.

25-26

Провежда се първата среща на експерти от държавите-членки по въпроси, касаещи дъмпинга. Те разглеждат регламентите, които трябва да бъдат приети, за да се избегне дъмпинга в рамките на Общността.

Юли

20-21

Седем държави от Организацията за европейско икономическо сътрудничество (ОЕИС), а именно Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Швеция и Обединеното кралство решават да създадат Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).

31

Турция подава молба за асоцииране с ЕИО.

Септември

10

Започват преговори във връзка с асоциирането на Гърция с ЕИО.

11

Пиеро Малвестини е избран за председател на Висшия орган на ЕОВС.

27

Започват преговори във връзка с асоциирането на Турция с ЕИО.

Октомври

13

Белгийският министър на външните работи Пиер Вини лансира идеята за обединяване в една институция на Висшия орган на ЕОВС и двете Комисии (ЕИО и ЕВРАТОМ), създадени по силата на Договора от Рим.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top