Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1958 r.

Историята на Европейския съюз - 1958 r.


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Януари

1

Влизат в сила Договорите от Рим. ЕИО и ЕВРАТОМ се установяват в Брюксел. Парламентарната асамблея в Люксембург и Съдът са общи за трите общности.

7

Валтер Халщайн е избран за председател на Комисията на ЕИО. Луи Арман е избран за председател на Комисията на Евратом. Пол Фине е избран за председател на Висшия орган на ЕОВС.

26

Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия решават да създадат Комитет на постоянните представители (КОРЕПЕР), който да извършва подготвителни дейности по работата на Съветите.

Февруари

10

Държавите-членки въвеждат хармонизирана тарифа за въглища и стомана. На Франция и Италия се предоставя дерогация. На двете държави се позволява да искат по-високи мита за някои продукти за срок от две години.

Март

19

На заседание, проведено в Страсбург, Франция, е създадена Европейската парламентарна асамблея. Робер Шуман е избран за председател на Асамблеята. Тази асамблея заменя асамблеята на ЕОВС.

Април

15

Първият регламент на Съвета провъзгласява немския, френския, италианския и холандския за официални езици на Общностите.

20

Публикуван е първият Официален вестник на Европейските общности. Той заменя Официален вестник на ЕОВС.

22

Съветът определя членовете на Икономическия и социален комитет (ИСК).

Май

13

Депутатите от Парламентарната асамблея за първи път заемат местата си според политическата, а не според националната си принадлежност.

19

В Брюксел, Белгия, се провежда среща за учредяване на ИСК.

21-27

Парламентарната асамблея приема своя вътрешен правилник.

Юли

3-11

Проведена в Стреса (Италия) конференция полага основите на Общата селскостопанска политика (ОСП).

7

В Женева, Швейцария, Валтер Халщайн подписва официално споразумение за връзка и сътрудничество между ЕИО и Международната организация на труда (МОТ).

Октомври

7

В Люксембург се учредява Съдът на Европейските общности, който заменя Съда на ЕОВС.

Декември

4

Членовете на Управителния съвет на Съвета на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) приемат първите директиви относно кредитната политика на банката.

29

Влиза в сила Европейското валутно споразумение.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
Back to top