European Union website, the official EU website

História Európskej únie - 1958

História Európskej únie - 1958


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Január

1.

Rímske zmluvy nadobúdajú platnosť. Sídlom EHS a Euratomu sa stáva Brusel. Parlamentné zhromaždenie v Luxemburgu a Súdny dvor sú spoločné pre všetky tri Spoločenstvá.

7.

Za predsedu Komisie EHS je zvolený Walter Hallstein. Predsedom Komisie Euratomu je zvolený Louis Armand. Za predsedu Vysokého úradu ESUO je zvolený Paul Finet.

26.

Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko sa rozhodli zriadiť Výbor stálych zástupcov (COREPER) na prípravu práce rád.

Február

10.

Členské štáty zavádzajú harmonizované colné sadzby pre uhlie a oceľ. Výnimku dostáva Francúzsko a Taliansko. Tieto štáty budú môcť žiadať vyššie práva na určité výrobky na obdobie dvoch rokov.

Marec

19.

V Štrasburgu (Francúzsko) sa koná zasadnutie, ktorým sa ustanovuje Európske parlamentné zhromaždenie. Za predsedu zhromaždenia je zvolený pán Robert Schuman. Toto zhromaždenie má nahradiť Zhromaždenie ESUO.

Apríl

15.

Prvým nariadením Rady sa za úradné jazyky Spoločenstiev ustanovujú nemčina, francúzština, taliančina a holandčina.

20.

Uverejňuje sa prvý Úradný vestník Európskych spoločenstiev. Nahrádza Úradný vestník ESUO.

22.

Rada vymenúva členov Hospodárskeho a sociálneho výboru (HSV).

Máj

13.

Zástupcovia Parlamentného zhromaždenia prvýkrát zasadajú podľa politických skupín, nie podľa národností.

19.

V Bruseli (Belgicko) sa koná zasadnutie, na ktorom sa zriaďuje HSV.

21. - 27.

Parlamentné zhromaždenie prijíma svoje interné nariadenie.

Júl

3. - 11.

Na konferencii, ktorá sa koná v Strese (Taliansko), sa ustanovujú základy spoločnej poľnohospodárskej politiky.

7.

V Ženeve (Švajčiarsko) Walter Hallstein podpisuje formálnu dohodu o súčinnosti a spolupráci medzi EHS a Medzinárodnou organizáciou práce (ILO).

Október

7.

V Luxemburgu sa zriaďuje Európsky súdny dvor, ktorým sa nahrádza Súdny dvor ESUO.

December

4.

Guvernéri Rady EIB prijímajú prvé smernice o úverovej politike EIB.

29.

Platnosť nadobúda Európska menová dohoda.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959