European Union website, the official EU website

Historia Unii Europejskiej - 1958

Historia Unii Europejskiej - 1958


1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Styczeń

1

Traktaty rzymskie wchodzą w życie. W Brukseli ustanowione zostają Wspólnoty EWG i EURATOM. Zgromadzenie Parlamentarne w Luksemburgu i Trybunał Sprawiedliwości są wspólne dla wszystkich trzech Wspólnot

7

Walter Hallstein zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji EWG. Louis Armand zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji Euratom. Paul Finet zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Wysokiej Władzy EWWiS.

26

Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia podejmują decyzję o utworzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) w celu przygotowania pracy Rad.

Luty

10

Państwa członkowskie ustanawiają zharmonizowaną taryfę celną dla węgla i stali. Francji i Włochom przyznane zostaje odstępstwo. Obydwa te kraje będą mogły wnioskować o wyższe stawki w odniesieniu do niektórych produktów przez okres dwóch lat.

Marzec

19

W Strasburgu we Francji odbywa się sesja ustanawiająca Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Robert Schuman zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Zgromadzenia. Zgromadzenie to ma zastąpić Zgromadzenie EWWiS.

Kwiecień

15

Pierwsze rozporządzenie Rady ustanawia języki niemiecki, francuski, włoski i holenderski językami urzędowymi Wspólnot.

20

Opublikowany zostaje pierwszy Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich. Zastępuje on Dziennik Urzędowy EWWiS.

22

Rada wyznacza członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (KES).

Maj

13

Delegaci do Zgromadzenia Parlamentarnego zasiadają w nim po raz pierwszy zgodnie z przynależnością do grup politycznych, a nie według narodowości.

19

W Brukseli odbywa się posiedzenie mające na celu powołanie KES.

21-27

Zgromadzenie Parlamentarne przyjmuje regulamin wewnętrzny.

Lipiec

3-11

Podczas konferencji w Stresie we Włoszech opracowane zostają podstawy wspólnej polityki rolnej (WPR).

7

W Genewie Walter Hallstein podpisuje oficjalną umowę o stosunkach i współpracy między EWG a Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP).

Październik

7

W Luksemburgu zostaje ustanowiony Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który zastępuje Trybunał Sprawiedliwości EWWiS.

Grudzień

4

Gubernatorzy Rady EBI przyjmują pierwsze wytyczne dotyczące polityki kredytowej Banku.

29

Wejście w życie Europejskiego Układu Walutowego.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959