Evropska unija

Finančna sredstva EU

Finančna sredstva EU

Evropska unija s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na raznih področjih:

  • regionalni in urbani razvoj
  • zaposlovanje in socialno vključevanje
  • kmetijstvo in razvoj podeželja
  • pomorske zadeve in ribištvo
  • raziskave in inovacije
  • humanitarna pomoč

Upravljanje sredstev

Upravljanje finančnih sredstev urejajo stroga pravila, ki zagotavljajo natančen nadzor nad namensko uporabo sredstev ter transparentno in odgovorno porabo denarja.

Osnovno politično odgovornost za pravilno porabo sredstev EU nosi kolegij 27 evropskih komisarjev. Ker pa finančna sredstva večinoma upravljajo države prejemnice, so nacionalne vlade pristojne tudi za izvajanje nadzora in letne revizije.

Upravljanje več kot 76 % proračunskih sredstev EU poteka v partnerstvu z nacionalnimi in regionalnimi organi (t. i. sistem deljenega upravljanja), in sicer predvsem upravljanje sredstev 5 velikih skladov: strukturnih in investicijskih skladov. Ti skladi skupaj omogočajo izvajanje strategije Evropa 2020

Druga proračunska sredstva upravlja neposredno Evropska komisija, in sicer gre za:

  • Nepovratna sredstva: podpora posameznim projektom v zvezi s politikami EU. Običajno se dodelijo z javnim razpisom, t.i. razpisom za zbiranje predlogov. Del sredstev zagotovi proračun EU, del drugi viri.
  • Javna naročila: z njimi institucije EU naročajo storitve, blago in dela, ki jih potrebujejo za svoje delovanje, denimo študije, organizacijo izobraževanja in konferenc, računalniško opremo. Javna naročila oddajo z javnimi razpisi.

Podatki o izvajalcih javnih naročil in prejemnikih neposrednih sredstev ali razvojne pomoči, namenjene državam zunaj EU, so javno objavljeni na spletu.

Upravičenci do sredstev EU

Mala podjetja

Mala in srednja podjetja se lahko potegujejo za nepovratna sredstva, posojila in jamstva. Nepovratna sredstva so neposredna podpora, posojila in jamstva so dostopna prek programov, ki se upravljajo na nacionalni ravni.

Možnosti financiranja EU za mala podjetja 

Nevladne organizacije in organizacije civilne družbe

Te organizacije so upravičene do sredstev, če so neprofitne in dejavne na področju politik EU.

Možnosti financiranja EU za nevladne organizacije po področjih 

Mladi

Dve glavni vrsti financiranja:

  • Izobraževanje in usposabljanje: študentske izmenjave v okviru programa Erasmus+, podpora srednješolcem, ki se bližajo koncu šolanja, in poklicno usposabljanje v drugi državi; 
  • Mladi: sofinanciranje projektov, ki spodbujajo državljansko udejstvovanje, prostovoljsko delo in večkulturnostni vidik. 

Raziskovalci

EU bo v obdobju 2014–2020 namenila za raziskovalno dejavnost skoraj 80 milijard evrov, večinoma v okviru svojega vodilnega programa za raziskave Obzorje 2020. Ta sredstva se običajno dodelijo v obliki nepovratnih sredstev in sofinancirajo najrazličnejše raziskovalne projekte.

Možnosti financiranja EU za raziskave in inovacije

Kmetje in podeželsko gospodarstvo

Večina kmetov EU je upravičenih do neposredne dohodkovne podpore. Približno tretjina teh izplačil se dodeli kot nadomestilo za okolju prijazno kmetovanje (ohranitev travinja, diverzifikacija posevkov itd.). 

Kmetje prejemajo sredstva tudi na podlagi velikosti zemljišča pod pogojem, da gospodarijo okolju prijazno, ohranjajo biotsko raznovrstnost, skrbijo za kakovost tal in vode ter preprečujejo emisije toplogrednih plinov.

Sredstva EU so namenjena tudi izobraževanju kmetov v novih tehnologijah ter za izpopolnitev ali prestrukturiranje njihovih kmetij. Uporabljajo se tudi za splošno izboljšanje življenja na podeželju, tako da prispevajo k odpiranju delovnih mest in opravljanju osnovnih storitev.

V okviru razvoja podeželja so mladim kmetom namenjena še posebna sredstva za začetek kmetovanja in višja podpora pri naložbah v kmetijo. 

Programi razvoja podeželja po državah

Back to top