Európska únia

Finančné prostriedky EÚ

Finančné prostriedky EÚ

EÚ poskytuje finančné prostriedky na celý rad projektov a programov v oblastiach, ako sú:

  • rozvoj regiónov a miest,
  • zamestnanosť a sociálne začlenenie,
  • poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,
  • námorná a rybárska politika,
  • výskum a inovácie,
  • humanitárna pomoc.

Správa finančných prostriedkov

Poskytovanie finančných prostriedkov sa riadi prísnymi pravidlami, aby sa zabezpečila nielen kontrola toho, na čo sa financie použijú, ale aj ich čerpanie transparentným a zodpovedným spôsobom.

Najvyššiu politickú zodpovednosť za riadne využívanie finančných prostriedkov EÚ nesie 27 komisárov EÚ ako kolektív. Keďže väčšina finančných prostriedkov sa spravuje v prijímajúcich krajinách, zodpovednosť za uskutočňovanie kontrol a ročných auditov majú jednotlivé členské štáty.

Viac ako 76 % rozpočtu EÚ sa spravuje formou partnerstva s národnými a regionálnymi orgánmi v rámci tzv. zdieľaného hospodárenia, a to prostredníctvom 5 veľkých fondovštrukturálnych a investičných fondov. Prostriedky z týchto fondov pomáhajú realizovať stratégiu Európa 2020

Ďalšie finančné prostriedky spravuje priamo EÚ. Poskytujú sa formou:

  • grantov na konkrétne projekty týkajúce sa politík EÚ, o ktoré sa možno uchádzať zvyčajne na základe verejnej výzvy známej ako „výzva na predkladanie návrhov“. Časť projektu sa financuje zo zdrojov EÚ a časť z iných zdrojov,
  • verejných zákaziek inštitúcií EÚ na nákup služieb, tovarov alebo diel, ktoré potrebujú v súvislosti so svojou činnosťou (napr. štúdie, školenia, organizácia konferencií, IT vybavenie). Zákazky sa udeľujú na základe verejných súťaží označovaných ako výzvy na predkladanie ponúk.

Informácie o subjektoch, ktorým boli udelené zákazky, a príjemcoch grantov a príjemcoch rozvojovej pomoci pre krajiny mimo EÚ, sa uverejňujú na internete.

Záujemcovia o finančné prostriedky

Malé a stredné podniky

MSP môžu čerpať financie EÚ prostredníctvom grantov, pôžičiek a záruk. Granty predstavujú priamu podporu. Ostatné finančné zdroje sa poskytujú prostredníctvom programov riadených na vnútroštátnej úrovni.

Finančné prostriedky EÚ pre malé a stredné podniky 

Mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti

Tieto organizácie môžu byť oprávnené na získanie financovania pod podmienkou, že aktívne pôsobia v oblasti politík EÚ na neziskovom základe.

Finančné prostriedky EÚ pre MVO podľa oblastí politiky 

Mladí ľudia

Dva hlavné typy financovania:

  • Vzdelávanie a odborná príprava – študijné príležitosti v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+, podpora pre študentov na konci stredoškolského cyklu vzdelávania a odborná príprava v inej krajine. 
  • Mládež – spolufinancovanie projektov podporujúcich väčšiu angažovanosť občanov, dobrovoľnícku prácu a širší multikulturálny rozhľad. 

Výskumní pracovníci

V období rokov 2014 až 2020 EÚ poskytne takmer 80 miliárd EUR na financovanie výskumu, najmä prostredníctvom hlavného programu Horizont 2020. Príspevok má zvyčajne formu grantov na spolufinancovanie širokej škály výskumných projektov.

Finančné prostriedky EÚ na výskum a inovácie

Poľnohospodári a vidiecke podniky

Väčšina poľnohospodárov v EÚ je oprávnená na priame platby na podporu príjmu. Približne tretina z nich je podmienená uplatňovaním ekologických postupov v poľnohospodárstve (udržiavanie trvalých trávnych porastov, diverzifikácia plodín atď.). 

Poľnohospodári zároveň dostávajú financie na základe rozlohy obrábanej pôdy. Aj tieto prostriedky sú podmienené využívaním ekologických postupov v poľnohospodárstve, ktoré zachovávajú biodiverzitu, kvalitu pôdy a vody a nízku úroveň emisií.

Prostriedky EÚ sa používajú aj na financovanie školení pre poľnohospodárov o nových technológiách a pomoci na modernizáciu alebo reštrukturalizáciu ich fariem. V širšom zmysle sa tieto prostriedky používajú na zlepšenie života vo vidieckych oblastiach vytváraním pracovných miest a poskytovaním základných služieb.

Mladí farmári majú navyše možnosť využiť v rámci programu rozvoja vidieka osobitnú pomoc na založenie podniku, ako aj vyššiu mieru podpory v prípade investícií do podnikania. 

Programy rozvoja vidieka podľa krajín

Back to top