European Union website, the official EU website

Finančné prostriedky EÚ

Finančné prostriedky EÚ

EÚ poskytuje finančné prostriedky na celý rad projektov a programov v oblastiach, ako sú:

  • rozvoj regiónov a miest,
  • zamestnanosť a sociálne začlenenie,
  • poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,
  • námorná a rybárska politika,
  • výskum a inovácie,
  • humanitárna pomoc.

Správa finančných prostriedkov

Poskytovanie finančných prostriedkov sa riadi prísnymi pravidlami, aby sa zabezpečila nielen kontrola toho, na čo sa financie použijú, ale aj ich čerpanie transparentným a zodpovedným spôsobom.

Najvyššiu politickú zodpovednosť za riadne využívanie finančných prostriedkov EÚ nesie 28 komisárov EÚ ako kolektív. Keďže väčšina finančných prostriedkov sa spravuje v prijímajúcich krajinách, zodpovednosť za uskutočňovanie kontrol a ročných auditov majú jednotlivé členské štáty.

Viac ako 76 % rozpočtu EÚ sa spravuje formou partnerstva s národnými a regionálnymi orgánmi v rámci tzv. zdieľaného hospodárenia, a to prostredníctvom 5 veľkých fondovštrukturálnych a investičných fondov. Prostriedky z týchto fondov pomáhajú realizovaťstratégiu Európa 2020

Ďalšie finančné prostriedky spravuje priamo EÚ. Poskytujú sa formou:

  • grantov na konkrétne projekty týkajúce sa politík EÚ, o ktoré sa možno uchádzať zvyčajne na základe verejnej výzvy známej ako „výzva na predkladanie návrhov“. Časť projektu sa financuje zo zdrojov EÚ a časť z iných zdrojov,
  • verejných zákaziek inštitúcií EÚ na nákup služieb, tovarov alebo diel, ktoré potrebujú v súvislosti so svojou činnosťou (napr. štúdie, školenia, organizácia konferencií, IT vybavenie). Zákazky sa udeľujú na základe verejných súťaží označovaných ako výzvy na predkladanie ponúk.

Informácie o subjektoch, ktorým boli udelené zákazky, a príjemcoch grantov a príjemcoch rozvojovej pomoci pre krajiny mimo EÚ, sa uverejňujú na internete.

Záujemcovia o finančné prostriedky

Malé a stredné podniky

MSP môžu čerpať financie EÚ prostredníctvom grantov, pôžičiek a záruk. Granty predstavujú priamu podporu. Ostatné finančné zdroje sa poskytujú prostredníctvom programov riadených na vnútroštátnej úrovni.

Finančné prostriedky EÚ pre malé a stredné podniky 

Mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti

Tieto organizácie môžu byť oprávnené na získanie financovania pod podmienkou, že aktívne pôsobia v oblasti politík EÚ na neziskovom základe.

Finančné prostriedky EÚ pre MVO podľa oblastí politiky 

Mladí ľudia

Dva hlavné typy financovania:

  • Vzdelávanie a odborná príprava – študijné príležitosti v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+, podpora pre študentov na konci stredoškolského cyklu vzdelávania a odborná príprava v inej krajine. 
  • Mládež – spolufinancovanie projektov podporujúcich väčšiu angažovanosť občanov, dobrovoľnícku prácu a širší multikulturálny rozhľad. 

Výskumní pracovníci

V období rokov 2014 až 2020 EÚ poskytne takmer 80 miliárd EUR na financovanie výskumu, najmä prostredníctvom hlavného programu Horizont 2020 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) . Príspevok má zvyčajne formu grantov na spolufinancovanie širokej škály výskumných projektov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) .

Finančné prostriedky EÚ na výskum a inovácie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en)

Poľnohospodári a vidiecke podniky

Väčšina poľnohospodárov v EÚ je oprávnená na priame platby na podporu príjmu. Približne tretina z nich je podmienená uplatňovaním ekologických postupov v poľnohospodárstve (udržiavanie trvalých trávnych porastov, diverzifikácia plodín atď.). 

Poľnohospodári zároveň dostávajú financie na základe rozlohy obrábanej pôdy. Aj tieto prostriedky sú podmienené využívaním ekologických postupov v poľnohospodárstve, ktoré zachovávajú biodiverzitu, kvalitu pôdy a vody a nízku úroveň emisií.

Prostriedky EÚ sa používajú aj na financovanie školení pre poľnohospodárov o nových technológiách a pomoci na modernizáciu alebo reštrukturalizáciu ich fariem. V širšom zmysle sa tieto prostriedky používajú na zlepšenie života vo vidieckych oblastiach vytváraním pracovných miest a poskytovaním základných služieb.

Mladí farmári majú navyše možnosť využiť v rámci programu rozvoja vidieka osobitnú pomoc na založenie podniku, ako aj vyššiu mieru podpory v prípade investícií do podnikania. 

Programy rozvoja vidieka podľa krajín