Unia Europejska

Wsparcie ze środków unijnych

Wsparcie ze środków unijnych

UE udziela wsparcia finansowego i dotacji na realizację wielu różnych projektów i programów w dziedzinach takich jak:

  • rozwój regionalny i rozwój obszarów miejskich
  • zatrudnienie i integracja społeczna
  • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
  • polityka morska i polityka rybołówstwa
  • badania naukowe i innowacje
  • pomoc humanitarna.

Zarządzanie środkami finansowymi

Środkami UE gospodaruje się zgodnie z surowymi zasadami, tak aby zagwarantować ścisłą kontrolę nad tym, jak są one wydawane, oraz aby zapewnić przy tym przejrzystość i rozliczalność.

27 komisarzy UE dzieli ostateczną odpowiedzialność polityczną za zagwarantowanie właściwego wydawania funduszy unijnych. Jednak z uwagi na to, że zarządzanie większością tych środków odbywa się na poziomie krajowym, odpowiedzialność za kontrole doraźne i coroczne spoczywa na rządach krajowych.

Zarządzanie ponad 76 proc. budżetu UE odbywa się na zasadzie partnerstwa z władzami krajowymi i regionalnymi (tzw. zarządzanie dzielone) głównie za pośrednictwem pięciu największych funduszyfunduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Każdy z nich przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020”. Te fundusze to: 

Pozostałymi funduszami zarządza bezpośrednio UE. Wsparcie unijne może przybierać różne formy:

  • Dotacje na konkretne projekty związane z obszarami działalności UE, udzielane zazwyczaj w następstwie ogłoszenia publicznego nazywanego „zaproszeniem do składania wniosków”. Część środków pochodzi z budżetu UE, a część z innych źródeł.
  • Zamówienia publiczne instytucji europejskich na zakup towarów, usług lub robót potrzebnych do funkcjonowania instytucji – na przykład badania, szkolenia, organizacja konferencji, sprzęt informatyczny. Zamówienia są udzielane w drodze zaproszeń do składania ofert (przetargi publiczne).

Lista beneficjentów zamówień publicznych, dotacji lub pieniędzy na pomoc humanitarną dla krajów spoza UE jest publikowana w internecie.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Małe przedsiębiorstwa

Mogą otrzymać wsparcie od UE w postaci dotacji, pożyczek i gwarancji. Dotacje mają charakter bezpośredni, natomiast dofinansowanie innego rodzaju jest udzielane za pośrednictwem programów zarządzanych na szczeblu krajowym.

Fundusze unijne dla małych przedsiębiorstw 

Organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli prowadzą działalność w obszarze objętym zakresem kompetencji UE i jest to działalność niezarobkowa.

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych według obszaru działalności 

Młodzież

Dwa główne rodzaje wsparcia:

  • Edukacja i kształcenie – możliwość studiowania za granicą w ramach programu Erasmus+, wsparcie dla uczniów kończących szkołę średnią, możliwość odbycia szkolenia zawodowego w innym kraju 
  • Młodzież – dofinansowywanie projektów, które zachęcają do aktywności obywatelskiej, wolontariatu i otwartości na inne kultury. 

Naukowcy

W latach 2014–2020 UE przeznaczy prawie 80 mld euro na badania naukowe, [przede wszystkim w ramach swojego programu przewodniego „Horyzont 2020”. Tego rodzaju wsparcia udziela się zazwyczaj w formie dotacji na dofinansowanie  szerokiego wachlarza projektów badawczych.

Wsparcie finansowe UE na badania naukowe i innowacje

Rolnicy i gospodarstwa rolne

Większość rolników w UE kwalifikuje się do otrzymania dopłat bezpośrednich. Około jedna trzecia z tych dopłat przyznawana jest w zamian za praktyki przyjazne dla środowiska (utrzymywanie trwałych pastwisk, dywersyfikacja upraw).  

Rolnicy otrzymują też dofinansowanie na podstawie wielkości posiadanego gruntu – warunkiem tej pomocy jest również stosowanie ekologicznych metod uprawy, które chronią różnorodność biologiczną, jakość gleby i wody, oraz ograniczanie emisji.

Dzięki unijnym funduszom rolnicy mogą szkolić się w zakresie nowych technik lub restrukturyzować swoje gospodarstwa. Ma to na celu ogólną poprawę warunków życia na terenach wiejskich poprzez tworzenie miejsc pracy i zapewnianie podstawowych usług.

Poza tym, w ramach środków na rozwój obszarów wiejskich, młodzi rolnicy mogą uzyskać pomoc na założenie działalności, jak również wyższą kwotę pomocy na inwestycje w swoją działalność. 

Programy rozwoju obszarów wiejskich według kraju

Back to top