Europese Unie

EU-financiering

EU-financiering

De EU financiert allerlei projecten en programma's, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • regionale en stedelijke ontwikkeling
  • werkgelegenheid en sociale inclusie
  • landbouw en plattelandsontwikkeling
  • maritiem en visserijbeleid
  • onderzoek en innovatie
  • humanitaire hulp

Beheer van de middelen

Financiering is gebonden aan strenge regels om er zeker van te zijn dat het geld op een goede, transparante en verantwoordelijke manier gebruikt wordt.

De 27 EU-commissarissen zijn uiteindelijk politiek verantwoordelijk voor de goede besteding van EU-geld. Maar omdat het grootste deel van de EU-financiering door de EU-landen wordt beheerd, zijn de regeringen van die landen verantwoordelijk voor de controle en jaarlijkse audits

Meer dan 76% van de EU-begroting wordt beheerd in partnerschap met nationale en regionale overheden via een systeem van "gedeeld beheer", meestal via vijf grote fondsen, de structuur- en investeringsfondsen. Die fondsen helpen bij de uitvoering van de Europa 2020-strategie

De andere middelen worden rechtstreeks beheerd door de EU. Deze worden verleend in de vorm van:

  • Subsidies voor specifieke projecten die verband houden met het EU-beleid, gewoonlijk naar aanleiding van een openbare "uitnodiging tot het indienen van voorstellen". Deze subsidies komen deels van de EU, deels uit andere bronnen.
  • Contracten met EU-instellingen voor diensten, goederen of werken, zoals studies, opleidingen, de organisatie van conferenties, IT-apparatuur. Contracten worden gesloten op basis van aanbestedingen.

Contractanten en begunstigden van subsidies of van ontwikkelingshulp voor landen buiten de EU worden op internet gepubliceerd.

Financiering aanvragen

Kleine bedrijven

Kleine bedrijven kunnen EU-financiering krijgen via subsidies, leningen en garanties. Subsidies worden direct door de EU gefinancierd, de rest wordt via nationale programma's beheerd.

EU-financiering voor kleine bedrijven 

Niet-gouvernementele en maatschappelijke organisaties

Deze organisaties komen voor financiering in aanmerking als ze zonder winstoogmerk actief zijn op EU-beleidsterreinen.

EU-financiering voor ngo's, per beleidsterrein 

Jongeren

Twee soorten financiering:

  • Onderwijs en opleiding – studeermogelijkheden met Erasmus+, ondersteuning van leerlingen aan het eind van het middelbaar onderwijs, en beroepsopleidingen in het buitenland 
  • Jeugd – medefinanciering van projecten die maatschappelijke betrokkenheid, vrijwilligerswerk en een bredere multiculturele visie stimuleren 

Onderzoekers

Tussen 2014 en 2020 trekt de EU bijna 80 miljard euro uit voor onderzoek, het leeuwendeel daarvan via het vlaggenschipprogramma Horizon 2020. Het gaat meestal om mede-financiering in de vorm van subsidies voor een brede waaier van onderzoeksprojecten.

EU-financiering voor onderzoek en innovatie

Landbouwers en plattelandsbedrijven

De meeste boeren in de EU komen in aanmerking voor rechtstreekse inkomenssteun. Ongeveer een derde van die steun wordt gegeven in ruil voor het gebruik van groene landbouwmethoden (permanent grasland, diversificatie van teelten enz.).  

Landbouwers krijgen ook geld op basis van de hoeveelheid land die zij in bezit hebben, ook hier in ruil voor milieuvriendelijke landbouwmethoden die de biodiversiteit behouden, de bodem- en waterkwaliteit beschermen en de emissies laag houden.

EU-financiering helpt landbouwers bovendien om nieuwe technieken onder de knie te krijgen en hun bedrijven te verbeteren of te herstructureren. Meer algemeen besteedt de EU geld aan het verbeteren van de levensomstandigheden in plattelandsgebieden door te zorgen voor meer werkgelegenheid en basisdiensten.

In het kader van de plattelandsontwikkeling worden jonge boeren geholpen hun bedrijf op gang te krijgen. Voor investeringen in hun boerderij kregen zij extra royale steun.  

Programma’s voor plattelandsontwikkeling – per land

Back to top