an tAontas Eorpach

Maoiniú ón AE

Maoiniú ón AE

Cuireann an AE maoiniú ar fáil le haghaidh mórán tionscadal agus clár a bhaineann le réimsí éagsúla, m.sh.:

  • forbairt réigiúnach agus uirbeach
  • fostaíocht agus cuimsiú sóisialta
  • talmhaíocht agus forbairt tuaithe
  • beartais mhuirí agus iascaigh
  • taighde agus nuálaíocht
  • cabhair dhaonnúil.

Bainistiú cistí

Bainistítear cistí de réir dianrialacha chun deimhin a dhéanamh de go gcoinnnítear súil ghéar ar a n-úsaid agus go gcaitear iad ar bhealach trédhearcach freagrach.

I ndeireadh na dála is faoi na 27 Coimisinéir le chéile atá sé a chinntiú go gcaitear cistí an AE mar is cuí. Ach toisc go mbainistítear formhór na gcistí laistigh de na tíortha dá dtugtar iad, is ar na rialtais náisiúnta atá cúram na seiceálacha agus na n-iniúchtaí bliantúla.

Bainistítear níos mó ná 76 % de bhuiséad an AE i gcomhpháirtíocht leis na húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha trí chóras 'bainstithe chomhpháirtigh', agus go háirithe trí cúig chiste mhóra, mar atá, na Cistí Structúracha agus Infheistíochta. Cuidíonn siad sin ar fad le chéile an straitéis Eoraip 2020 a chur chun feidhme. 

Tá cineálacha eile maoinithe ann agus bainistíonn an AE iad. Cuirtear an cineál sin maoinithe ar fáil i bhfoirm:

  • Deontais le haghaidh tionscadal ar leith a bhaineann le beartais an AE agus a dheonaítear, de ghnáth, tar éis fógra poiblí ar a dtugtar 'glao ar thograí'. Ó chistí an AE cuid den tacaíocht, agus ó fhoinsí eile an chuid eile.
  • Conarthaí a eisíonn institiúidí an AE chun na seirbhísí, na hearraí agus na hoibreacha atá de dhíth orthu dá gcuid oibre a cheannach, mar shampla, staidéir, oiliúint, comhdhálacha a eagrú, trealamh ríomhaireachta. Trí ghlaonna ar thairiscintí a bhronntar conarthaí.

Foilsítear ar líne ainmneacha na n daoine a fhaigheann tairiscintí, deontais nó cabhair forbartha atá curtha i leataobh do thíortha nach bhfuil san AE.

Iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh

Gnólachtaí beaga

Is féidir leo maoiniú a fháil ón AE i bhfoirm deontas, iasachtaí agus ráthaíochtaí. Tá tacaíocht dhíreach le fáil ó dheontais, agus tá maoiniú eile ar fáil ó chláir a bhainistítear ar an leibhéal náisiúnta.

Maoiniú ón AE do ghnólachtaí beaga 

Eagraíochtaí neamhrialtasacha agus eagraíochtaí den tsochaí sibhialta

D'fhéadfaidís a bheith incháilithe don mhaoiniú, chomh fada agus a bhfuil siad gníomhach i réimsí beartais an AE agus sin ar bhonn neamhbhrabúis.

Maoiniú ón AE le haghaidh eagraíochtaí neamhrialtasacha de réir réimse beartais 

Daoine óga

Dhá phríomhchineál tacaíochta:

  • Oideachas agus oiliúint – deiseanna staidéir trí Erasmus+, tacaíocht do dhaltaí atá gar do dheireadh na meánscolaíochta, agus oiliúint ghairmiúil i dtír eile. 
  • An tAos Óg – cómhaoiniú tionscadal a chothaíonn an tsaoránacht ghníomhach, obair dheonach agus dearcadh níos ilchultúrtha. 

Taighdeoirí

Idir 2014 agus 2020, cuirfidh an AE beagnach €80 billiún ar fáil chun taighde a mhaoiniú, go háirithe tríd an gclár taighde suaitheanta Fís 2020 . I bhfoirm deontas is gnách an maoiniú sin a bheith, chun réimse leathan tionscadal taighde a pháirtmhaoiniú.

Maoiniú ón AE le haghaidh taighde agus nuálaíochta

Feirmeoirí agus gnólachtaí tuaithe

Tá formhór fheirmeoirí an AE i dteideal íocaíochtaí díreacha chun cur lena n-ioncam. Tugtar trian de na híocaíochtaí sin i gcúiteamh cleachtas feirmeoireachta glas (féarthalamh buan a chaomhnú, éagsúlacht barr, etc.) 

Faigheann feirmeoirí airgead freisin de réir an méid talún atá acu. Tugtar an t-airgead sin as modhanna feirmeoireachta a úsáid atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus a chaomhnaíonn bithéagsúlacht, cáilíocht na hithreach agus an uisce agus a choinníonn astaíochtaí íseal.

Tá maoiniú ón AE ar fáil freisin le cabhrú le feirmeoirí oiliúint a fháil i dteicnící nua agus a bhfeirmeacha a fheabhsú nó a athstruchturú. Úsáidtear é freisin go ginearálta chun slí bheatha na tuaithe a fheabhsú, trí fhostaíocht a chruthú agus trí sheirbhísí bunúsacha a sholáthar.

Ina theannta sin, is féidir le feirmeoirí óga tacaíocht ar leith a fháil ó chistí forbartha tuaithe chun gnó a bhunú, agus bainfidh siad tairbhe as rátaí tacaíochta níos airde d'aon infheistíocht a dhéanfaidh siad sa ghnó sin. 

Clár forbartha tuaithe – de réir na tíre

Back to top