Euroopan Unioni

EU-rahoitus

EU-rahoitus

EU rahoittaa monenlaisia hankkeita ja ohjelmia esimerkiksi seuraavilla aloilla:

  • alueiden ja kaupunkien kehittäminen
  • työllisyys ja sosiaalinen osallisuus
  • maatalous ja maaseudun kehittäminen
  • meri- ja kalastuspolitiikka
  • tutkimus ja innovointi
  • humanitaarinen apu.

Varainhoito

Rahoituksen hallinnoinnissa noudatetaan tarkkoja sääntöjä, joilla varmistetaan, että varojen käyttö on tiukasti valvottua, avointa ja vastuullista.

Lopullinen poliittinen vastuu siitä, että EU:n varat käytetään asianmukaisesti, on Euroopan komission 27 komissaarilla kollektiivisesti. Koska suurinta osaa EU:n varoista kuitenkin hallinnoidaan kansallisella tasolla, kukin jäsenmaa on omalta osaltaan vastuussa varojen käytön valvonnasta ja tilintarkastuksista.

Yli 76 % EU:n talousarviovaroista hallinnoidaan yhteistyössä kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa. Varoja hallinnoidaan pääosin viiden keskeisen rahastonrakenne- ja investointirahastojen kautta. Näiden rahastojen avulla pannaan täytäntöön EU:n Eurooppa 2020 ‑strategiaa

Muun rahoituksen, jota EU hallinnoi suoraan, kaksi päätyyppiä ovat

  • avustukset EU-politiikkoihin liittyville hankkeille: avustusten hakumahdollisuuksista ilmoitetaan julkisesti ehdotuspyynnöillä. Osa hankerahoituksesta tulee EU:lta, osa muista lähteistä.
  • EU:n toimielinten tekemät sopimukset palvelujen, tavaroiden tai rakennusurakoiden hankinnasta, esimerkiksi tutkimuksia, koulutusta, konferenssien järjestämistä tai tietoteknisten laitteiden hankintaa koskevat sopimukset. Hankintasopimukset tehdään tarjouskilpailujen perusteella.

Hankintasopimusten, avustusten ja EU:n ulkopuolisille maille suunnatun kehitysavun saajien tiedot julkaistaan verkossa.

Rahoituksen hakeminen

Pk-yritykset

Pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada EU-rahoitusta avustusten, lainojen ja takuiden muodossa. Avustukset ovat suoraa tukea. Muuta rahoitusta on saatavana ohjelmista, joita hallinnoidaan kansallisella tasolla.

EU:n rahoitusmahdollisuudet pk-yrityksille 

Kansalaisjärjestöt

Kansalaisjärjestöt ja muut valtiosta riippumattomat järjestöt voivat saada EU-rahoitusta, jos niiden toiminta liittyy EU:n toiminta-aloihin ja on voittoa tavoittelematonta.

EU:n rahoitusmahdollisuudet kansalaisjärjestöille 

Nuoret

Nuorisotoimintaa tuetaan kahdesta eri ohjelmasta:

  • Koulutus – tukea opiskelijavaihtoon Erasmus+ ‑ohjelmassa, toisen asteen opintojen päätösvaiheessa olevien oppilaiden ohjaukseen sekä ammatilliseen koulutukseen ulkomailla. 
  • Nuoriso – yhteisrahoitusta hankkeisiin, joilla edistetään kansalaisvaikuttamista, vapaaehtoistoimintaa ja monikulttuurisuutta. 

Tutkijat

EU rahoittaa tutkimusta vuosina 2014–2020 lähes 80 miljardilla eurolla lähinnä Horisontti 2020 ‑tutkimusohjelmastaan. Rahoitusta annetaan yleensä avustuksina, joilla osarahoitetaan monenlaisia tutkimushankkeita.

EU:n rahoitusmahdollisuudet tutkimukseen ja innovointiin

Maataloustuottajat ja maaseutuyritykset

Useimmat maataloustuottajat voivat saada suoraa EU-rahoitusta elinkeinonsa tueksi. Noin kolmannes tästä rahoituksesta annetaan ympäristönsuojelua edistäviin toimiin (pysyvien laitumien ylläpitäminen, viljelyn monipuolistaminen jne.). 

Maataloustuottajat saavat tukea myös käyttämänsä maapinta-alan perusteella. Myös tämän tuen saaminen edellyttää ympäristön, luonnon monimuotoisuuden ja maaperän ja veden laadun suojelua ja päästöjen rajoittamista.

EU-rahoitusta voidaan myös antaa maataloustuottajien täydennyskoulutukseen sekä tilojen parantamiseen ja rakenneuudistuksiin. Tukea annetaan myös yleisemmin maaseudun elämänlaadun parantamiseen työpaikkojen luomisen ja peruspalvelujen parantamisen kautta.

Nuorille maataloustuottajille voidaan myös myöntää erityistukea yritysten perustamiseen ja investointeihin. 

Kansalliset maaseudun kehittämisohjelmat – maakohtaiset tiedot

Ladattavat tiedostot
Back to top