Europæiske Union

Finansiering fra EU

EU yder finansiering og tilskud til en bred vifte af projekter og programmer inden for bl.a.:

  • regional- og byudvikling
  • beskæftigelse og social inklusion
  • landbrug og udvikling af landdistrikter
  • maritime anliggender og fiskeripolitik
  • forskning og innovation
  • humanitær bistand.

Forvaltning af midlerne

Finansiering fra EU følger strenge regler for at sikre, at pengene anvendes på en gennemsigtig og ansvarlig måde.

De 28 EU-kommissærer har sammen det endelige politiske ansvar for at sikre, at EU-midlerne anvendes, som de skal. Men fordi størstedelen af midlerne forvaltes i modtagerlandene, ligger ansvaret for at gennemføre kontroller og årlige revisioner hos de nationale regeringer.

Over 76 % af EU-budgettet forvaltes i partnerskab med nationale og regionale myndigheder ved hjælp af et system med "delt forvaltning", hovedsagelig gennem fem store fonde - struktur- og investeringsfondene. Tilsammen hjælper de med at gennemføre Europa 2020-strategien 

Andre midler forvaltes direkte af EU. Disse ydes i form af:

  • Tilskud til bestemte projekter med relation til EU's politikker, ofte efter en offentlig meddelelse kaldet "indkaldelse af forslag". En del af pengene kommer fra EU, og en del kommer fra andre kilder.
  • Kontrakter indgået af EU-institutioner om indkøb af tjenesteydelser, varer eller anlægsarbejder, som er nødvendige for deres drift – f.eks. undersøgelser, uddannelse, organisering af konferencer og IT-udstyr. Kontrakterne tildeles gennem offentlige udbud.

Udbudsvindere og modtagere af tilskud eller udviklingsstøtte til lande uden for EU offentliggøres online.

Ansøgning om finansiering

Små virksomheder

Små virksomheder kan få EU-midler i form af tilskud, lån og garantier. Tilskud gives som direkte støtte, mens de andre typer finansiering sker gennem programmer, der forvaltes af medlemslandene.

EU-finansiering til små virksomheder 

NGO'er og civilsamfundsorganisationer

Disse organisationer kan søge om penge, hvis de udøver nonprofit-virksomhed på et af EU's politikområder.

EU-finansiering til NGO'er efter politikområde 

Unge

De to væsentligste typer finansiering:

  • Uddannelse og erhvervsuddannelse – studiemuligheder under Erasmus+, støtte til afgangselever i gymnasiet og erhvervsuddannelse i et andet land 
  • Unge – medfinansiering af projekter, der opfordrer til samfundsengagement, frivilligt arbejde og større multikulturel forståelse. 

Forskere

I perioden 2014-2020 vil EU give næsten 80 mia. euro i støtte til forskning, især gennem flagskibsprogrammet Horisont 2020. Støtten består som regel i tilskud og delfinansierer en lang række forskningsprojekter.

EU-finansiering af forskning og innovation

Landbrug og virksomheder i landdistrikterne

De fleste landmænd i EU kan få direkte indkomststøtte. Ca. en tredjedel af støtten gives til gengæld for grønne landbrugsmetoder (varige græsarealer, afgrødediversificering osv.). 

Landbrugerne modtager også penge baseret på størrelsen af den jord, de er i besiddelse af – igen som modydelse for at anvende miljøvenlige landbrugsmetoder, der bevarer biodiversiteten, jord- og vandkvaliteten og holder emissionerne nede.

EU-støtten hjælper også landbrugerne med uddannelse i nye metoder og modernisering eller omlægning af deres bedrifter. Den anvendes også mere generelt til at forbedre livet i landdistrikterne ved at skabe jobs og sikre basale tjenesteydelser.

Desuden kan unge landbrugere i forbindelse med udvikling af landdistrikterne få gavn af særlig etableringsstøtte og af de højere støttesatser for investeringer, de foretager i deres virksomhed. 

Nationale programmer for udvikling af landdistrikter

Back to top