Evropská unie

Finanční prostředky EU

Finanční prostředky EU

EU poskytuje finanční prostředky pro širokou škálu projektů a programů, které se týkají např.:

  • regionálního a urbanistického rozvoje
  • zaměstnanosti a sociálního začleňování
  • zemědělství a rozvoje venkova
  • námořní a rybářské politiky
  • výzkumu a inovací
  • humanitární pomoci.

Správa finančních prostředků

Financování ze strany EU se řídí přesně vymezenými pravidly, aby panovala přísná kontrola nad využíváním finančních prostředků a aby se tyto prostředky vynakládaly transparentním a odpovědným způsobem.

Všech 27 evropských komisařů má jako skupina konečnou politickou odpovědnost za to, že s finančními prostředky EU je náležitě nakládáno. Avšak vzhledem k tomu, že většinu prostředků spravují jejich příjemci, tj. jednotlivé země, spočívá odpovědnost za provádění kontrol a ročních auditů na vládách členských států.

Více než 76 % rozpočtu EU je spravováno ve spolupráci s vnitrostátními a regionálními orgány systémem tzv. sdíleného řízení, a to zejména prostřednictvím 5 velkých strukturálních a investičních fondů. Ty společně pomáhají realizovat strategii Evropa 2020

Ostatní fondy řídí přímo orgány Evropské unie. Finanční prostředky jsou z nich poskytovány ve formě:

  • grantů na konkrétní projekty ve vztahu k politikám EU – obvykle na základě veřejného oznámení, tzv. výzvy k předkládání návrhů. Část financování pochází z EU, část z jiných zdrojů;
  • veřejných zakázek na nákup zboží, služeb nebo na stavební práce, které vyhlašují instituce EU k zajištění svého fungování – jedná se např. o různé studie, odbornou přípravu, pořádání konferencí, informační či technické vybavení apod. Veřejné zakázky jsou zadávány na základě výzvy k předkládání nabídek.

Příjemci zakázek, grantů nebo rozvojové pomoci třetím zemím jsou zveřejňováni online.

Žádost o finanční prostředky

Malé podniky

Malé podniky mohou získat finanční prostředky z EU prostřednictvím grantů, půjček a záruk. Granty jsou poskytovány přímo, zatímco ostatní finanční prostředky jsou k dispozici z programů řízených na vnitrostátní úrovni.

Finanční prostředky z EU pro malé podniky 

Nevládní organizace a organizace občanské společnosti

Finanční prostředky mohou získat organizace, které jsou činné v oblastech politiky EU na nevýdělečném základě.

Finanční prostředky z EU pro nevládní organizace podle oblastí politiky 

Mladí lidé

Pro ně existují dva hlavní typy financování:

  • Vzdělávání a odborná příprava – studijní příležitosti v rámci programu Erasmus+, podpora pro studenty končící střední školu a odborná příprava v jiné zemi 
  • Mládež – spolufinancování projektů, které podporují zapojení do společnosti, dobrovolnickou práci a širší multikulturní rozhled. 

Výzkumní pracovníci

V období 2014 až 2020 poskytne EU na financování výzkumu téměř 80 miliard eur, a to především prostřednictvím svého stěžejního výzkumného programu Horizont 2020. Toto financování má obvykle podobu grantů, které se používají pro širokou škálu výzkumných projektů.

Finanční prostředky z EU na výzkum a inovace

Zemědělci a zemědělské podniky

Většina zemědělců v EU má nárok na přímé platby na podporu příjmů. Přibližně třetina z nich je vyplácena náhradou za ekologické zemědělské postupy (zachování trvalých travních porostů, diverzifikace plodin apod.). 

Zemědělci také získávají prostředky na základě velikosti pozemků, které vlastní – a to opět náhradou za použití ekologických způsobů hospodaření, které zachovávají biologickou rozmanitost a kvalitu půdy a vody a snižují emise.

Finanční prostředky z EU rovněž pomáhají zemědělcům osvojit si nové technologie a modernizovat či restrukturalizovat své hospodářství. Tyto prostředky se také používají na celkové zlepšení života ve venkovských oblastech, a to vytvářením pracovních míst a poskytováním základních služeb.

Kromě toho mohou v rámci rozvoje venkova využít mladí zemědělci zvláštní podporu pro zahájení podnikání, jakož i vyšší míru podpory pro potřebné investice. 

Programy rozvoje venkova podle zemí

Back to top