Европейски съюз

Финансиране от ЕС

Финансиране от ЕС

ЕС предоставя финансиране за множество разнообразни проекти и програми в области като:

  • регионално & градско развитие
  • заетост и социално приобщаване
  • земеделие и развитие на селските райони
  • морско дело и рибарство
  • научни изследвания и иновации
  • хуманитарна помощ.

Управление на средствата

Финансирането се управлява съгласно строги правила, за да се гарантира стриктен контрол върху това как се използват средствата и дали се изразходват прозрачно и отчетно.

Като цяло 27-те комисари на ЕС носят крайната политическа отговорност за гарантиране на правилното изразходване на средствата на ЕС. Но тъй като по-голямата част на средствата се управляват в страните получатели, отговорност за извършване на проверки и годишни одити носят националните правителства.

Над 76% от бюджета на ЕС се управлява в партньорство с националните и регионалните органи чрез система на „споделено управление“, главно чрез 5 големи фондаструктурните и инвестиционните фондове. Заедно те спомагат за изпълнението на стратегията „Европа 2020“

Други средства се управляват пряко от ЕС. Те се предоставят под формата на:

  • Безвъзмездни средства за специфични проекти във връзка с политиките на ЕС, обикновено след публична обява, известна като „покана за представяне на предложения“. Една част от финансирането е от ЕС, а друга част — от други източници.
  • Договори, сключени от институциите на ЕС за покупка на услуги, стоки или строителни работи, необходими за тяхната дейност – като проучвания, обучения, организиране на конференции, информационно технологично оборудване. Договорите се сключват чрез покани за подаване на оферти.

Получателите на поръчки, безвъзмездни средства или помощи за развитие, предназначени за страни извън ЕС, се публикуват онлайн.

Кандидатстване за финансиране

Малки предприятия

Могат да получават финансиране от ЕС чрез безвъзмездни средства, заеми и гаранции. Чрез безвъзмездните средства се оказва директна помощ, а другите видове финансиране се предоставят чрез програми, управлявани на национално равнище.

Финансиране от ЕС за малки предприятия 

Неправителствени организации и организации на гражданското общество

Могат да отговарят на условията за финансиране, ако работят в области на политиката на ЕС и са с нестопанска цел.

Финансиране от ЕС за НПО по области на политиката 

Млади хора

2 основни вида финансиране:

  • Образование и обучение - възможности за обучение чрез Еразъм+, помощ за ученици, завършващи средното си образование, и за професионално обучение в друга страна 
  • Младеж – съфинансиране на проекти, насърчаващи гражданско участие, доброволчество и по-широк мултикултурен кръгозор. 

Научни изследователи

Между 2014 г. и 2020 г. ЕС ще предостави почти 80 милиарда евро за финансиране на научни изследвания, основно чрез своята водеща изследователска програма Хоризонт 2020. Финансирането обикновено е под формата на безвъзмездни средства за частично финансиране на широк кръг изследователски проекти.

Финансиране от ЕС за изследвания и иновации

Земеделски производители и предприятия в селските райони

Повечето земеделски стопани в ЕС отговарят на условията за преки плащания за подпомагане на доходите. Около една трета от тях се предоставят за екологични земеделски практики (запазване на постоянни тревни площи, разнообразяване на културите и др.). 

Земеделските производители също получават средства въз основа на площта земя, която притежават — отново за използване на екологосъобразни селскостопански методи, чрез които се съхранява биологичното разнообразие, качеството на почвите и водите и се поддържат ниски емисии.

Финансирането от ЕС освен това помага на земеделските производители да се обучават в нови техники и да модернизират или преструктурират своите стопанства. В по-широк план чрез него се подобрява животът в селските райони, като се създават работни места и се предоставят основни услуги.

Освен това чрез фонда за развитие на селските райони младите земеделски стопани могат да получат специална помощ за създаване на свое предприятие, както и по-високи нива на подкрепа за инвестициите, които правят. 

Програми за развитие на селските райони — по страни

Back to top