European Union website, the official EU website

Fakty a čísla

Základné fakty a čísla o inštitúciách, členských štátoch a hospodárstve EÚ.

Život v EÚ

Čísla o úrovniach prosperity, o výdavkoch na vzdelávanie či štúdium jazykov a informácie o postojoch odhaľujú isté podobnosti, ale aj odlišnosti medzi členskými štátmi EÚ.

Hospodárstvo

Vytvorenie jednotného trhu a súvisiaci rozmach obchodu a hospodárskych činností premenil EÚ na významnú obchodnú mocnosť. EÚ sa snaží zabezpečiť udržateľnosť hospodárskeho rastu investíciami do dopravy, energetiky a výskumu. Súčasne sa snaží minimalizovať vplyvy ďalšieho rozvoja hospodárstva na životné prostredie.

Administratíva EÚ - zamestnanci, jazyky a sídla

Výdavky EÚ na zamestnancov, administratívu a správu budov dosahujú približne 6 % jej ročného rozpočtu.