Европейски съюз

Живот в ЕС

Живот в ЕС

Всяка страна от ЕС е различна. Това означава, че брутният вътрешен продукт (БВП) и прирастът на населението, например, могат да се различават много между отделните страни. Всяка страна има и свой собствен подход към ключови области на политиката като образованието.

Площ и население

ЕС покрива над 4 млн. km² и има 446 млн. жители — третото по големина население в света след Китай и Индия. По площ Франция е най-голямата държава в ЕС, а Малта е най-малката.

Източник: Eurostat

Източник: Eurostat

Населението на Европа се увеличава в резултат на комбинация от естествен прираст (т.е. повече хора се раждат, отколкото умират) и нетна миграция (т.е. повече хора се установяват в ЕС, отколкото напускат).

В същото време населението на Европа застарява, тъй като продължителността на живота се увеличава, а се раждат по-малко деца.

Качество на живот

Стандартът на живот може да се сравни, като се измери цената на даден набор от стоки и услуги във всяка държава спрямо доходите посредством обща мислена валута, която се нарича стандарт на покупателна способност (СПС). Сравнението на БВП на глава от населението със СПС предоставя общ поглед върху стандартите на живот в ЕС.

Източник: Eurostat

ЕС се стреми да подобри стандарта на живот, като опазва околната среда, насърчава създаването на работни места, намалява различията между регионите и свързва изолирани в миналото райони, развивайки трансгранична инфраструктура.

 

За някои страни и/или сектори липсват данни

Източник: Eurostat

Образование

Образованието повишава уменията на работната сила и я поставя в по-добра позиция, за да преодолее нарастващата международна конкуренция. Паричната сума, която всяка държава изразходва за образование, е различна.
ЕС насърчава хората да прекарват време зад граница като част от образованието си. Програмата „Еразъм“ за обмен на студенти е особено успешна.

Източник: Eurostat

За някои страни и/или сектори липсват данни

Езици

Езиковите умения стават все по-важни, тъй като глобализацията води до все повече контакти с хора от други държави. ЕС активно насърчава придобиването на езикови умения от ранна възраст.

За някои страни и/или сектори липсват данни

Източник: Eurostat

Back to top