Europeiska Unionen

Ekonomin i EU

Ekonomin i EU

Tack vare sin gemensamma marknad med 28 länder har EU blivit en viktig handelsmakt.

EU:s ekonomiska politik är inriktad på att skapa jobb och främja tillväxten genom att använda ekonomiska resurser smartare, ta bort hinder för investeringar och marknadsföra investeringsprojekt och erbjuda dem praktisk hjälp.

Hur stor är EU:s ekonomi?

EU:s ekonomi är större än den amerikanska ekonomin mätt som det totala värdet av alla varor och tjänster som produceras (BNP). EU:s BNP 2017:

  • 15,3 biljoner euro

Handel

Över 64 procent av EU-ländernas totala handel är handel med andra EU-länder.

Trots att EU:s befolkning bara utgör 6,9 procent av jordens befolkning står EU:s utrikeshandel för 15,6 procent av världshandeln.

Tillsammans med USA och Kina är EU en av de tre största aktörerna inom världshandeln.

EU-länderna hade 2016 den näst största andelen av världens varuimport och varuexport.

Varuexporten uppgick till 15,6 procent av den totala varuhandeln i världen. Sedan 2014 är dock Kinas varuexport större än EU:s (16,1 procent 2014 och 17,0 procent 2016), men EU:s export är ändå större än USA:s (11,8 procent).

USA hade däremot en större andel av världens import (17,6 procent) än både EU-länderna (14,8 procent) och Kina (12,4 procent).

Sysselsättning

Sysselsättningen – dvs. andelen människor i arbetsför ålder som arbetar – är en viktig indikator som används för att analysera utvecklingen på arbetsmarknaden.

Trots effekterna av den världsekonomiska krisen och oron i euroområdet 2008 har sysselsättningen ökat stadigt på senare år.

Källa: Eurostat

Arbetslöshet

Arbetslöshet är andelen arbetslösa personer i förhållande till den totala arbetskraften. Det är en viktig indikator som speglar både sociala och ekonomiska förhållanden.

Diagrammet här nedan visar arbetslösheten i EU-länderna.

Källa: Eurostat

Löneskillnader mellan kvinnor och män

Med den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män avses skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga bruttotimlön, uttryckt som en andel av mäns genomsnittliga bruttotimlön. Den beräknas för företag med minst tio anställda.

Skillnaden är vanligtvis mycket mindre för unga anställda och tenderar att öka med åldern. Det kan vara följden av de avbrott i karriären som kvinnor ofta har under arbetslivet. Lönegapet är särskilt stort för äldre kvinnor, som har gått miste om de insatser för jämställdhet som ännu inte fanns när de började arbeta.

Som framgår av diagrammet här nedanför skiljer sig löneskillnaderna åt mellan EU-länderna.

Det finns inga uppgifter för vissa EU-länder.

Källa: Eurostat

E-handel

Det är mycket populärt att handla på nätet i EU. Näthandeln växer ständigt och det är de unga som står för den största ökningen.

Diagrammet nedan visar vilka varor och tjänster som köps eller beställs mest på nätet.

Källa: Eurostat

Det framgår också av diagrammet nedan att nästan sju av tio inte stöter på några problem när de köper eller beställer varor eller tjänster på nätet.

Källa: Eurostat

Transporter

En smidig och effektiv passagerar- och godstrafik är viktig för både företagen och allmänheten i EU. Målet för EU:s transportpolitik är miljövänliga, säkra och effektiva transporter i EU.

De tre diagrammen nedan visar

  • andelen passagerare som väljer väg eller järnväg (tåg, buss och bil) i EU-länderna
  • antalet flygpassagerare
  • antalet båtpassagerare

Källa: Eurostat

Källa: Eurostat

Det finns inga uppgifter för vissa EU-länder.

Källa: Eurostat

Förnybar energi

I EU omfattar de förnybara energikällorna vindkraft, solenergi, vattenkraft, tidvattenenergi, jordvärme, biobränslen och den förnybara delen av avfall. Bland den förnybara energins många fördelar finns bland annat

  • lägre utsläpp av växthusgaser
  • fler energikällor
  • minskat beroende av marknaderna för fossila bränslen (särskilt olja och gas).

Den förnybara energin har växt kraftigt i betydelse i EU på senare år. Andelen energi från förnybara källor i den slutliga energianvändningen (brutto) har nästan fördubblats på senare tid, vilket framgår av diagrammet nedan.

Källa: Eurostat

Back to top