Unia Europejska

Gospodarka

Dzięki ustanowieniu jednolitego rynku, który obejmuje 28 krajów, UE stała się wielką potęgą handlową w skali światowej.

Głównymi celami polityki gospodarczej UE jest tworzenie miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez inteligentne wykorzystanie zasobów finansowych, usuwanie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnianie widoczności i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym.

Jak duża jest gospodarka UE?

Gospodarka UE przewyższa pod względem całkowitej wartości wszystkich produkowanych towarów i usług (PKB) gospodarkę USA. PKB UE w 2017 r.:

  • 15,3 bln euro

Handel

Ponad 64 proc. całkowitej wymiany handlowej UE odbywa się między krajami Unii.

Chociaż w UE mieszka zaledwie 6,9 proc. ludności świata, jej udział w handlu z resztą świata stanowi około 15,6 proc. globalnego eksportu i importu.

Wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami UE jest jedną z trzech największych światowych potęg handlowych.

W 2016 r. kraje UE zajmowały drugie miejsce pod względem udziału w światowym eksporcie i imporcie towarów.

Eksport z państw członkowskich stanowił 15,6 proc. światowego handlu, choć w 2014 r. po raz pierwszy w historii Unii wyprzedziły ją pod tym względem Chiny (16,1 proc. w 2014 r. i 17,0 proc. w 2016 r.). UE nadal jednak wyprzedzała Stany Zjednoczone (11,8 proc.).

Stany Zjednoczone miały z kolei większy udział w światowym imporcie (17,6 proc.) niż zarówno kraje UE (14,8 proc.), jak i Chiny (12,4 proc.).

Zatrudnienie

Wskaźnik zatrudnienia – osoby zatrudnione jako odsetek ludności w wieku produkcyjnym – jest kluczowym wskaźnikiem społecznym służącym do analizy tendencji na rynku pracy.

Po spowolnieniu gospodarczym wywołanym w 2008 r. globalnym kryzysem gospodarczym i zawirowaniami w strefie euro nastąpił kilkuletni okres stałego wzrostu wskaźnika zatrudnienia.

Źródło: Eurostat

Bezrobocie

Stopa bezrobocia to liczba osób bezrobotnych wyrażona jako odsetek całkowitej ludności aktywnej zawodowo. Jest to istotny wskaźnik o wymiarze społecznym i gospodarczym.

Na wykresie poniżej przedstawiono stopy bezrobocia w krajach UE.

Źródło: Eurostat

Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć

Nieskorygowane zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć definiuje się jako różnicę między średnim wynagrodzeniem brutto za godzinę pracy wypłacanym kobietom i mężczyznom, wyrażoną jako odsetek średniego wynagrodzenia brutto za godzinę pracy pobieranego przez mężczyzn. Przy jej obliczaniu uwzględnia się firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników.

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest zwykle znacznie mniejsza w przypadku młodych pracowników i zazwyczaj pogłębia się wraz z wiekiem. Może to wynikać z przerw w karierze zawodowej, które częściej występują w życiu zawodowym kobiet. Dysproporcje płacowe są szczególnie widoczne w przypadku starszych kobiet, gdyż nie mogły one skorzystać ze środków na rzecz równouprawnienia płci, które nie istniały jeszcze, kiedy kobiety te rozpoczynały pracę zawodową.

Jak wynika z wykresu poniżej, dysproporcje płacowe różnią się znacznie w zależności od kraju UE.

Dane dotyczące niektórych państw UE nie są dostępne.

Źródło: Eurostat

Handel elektroniczny

Zakupy internetowe cieszą się w UE dużą popularnością. Europejczycy coraz częściej dokonują zakupów przez internet, przy czym największy wzrost odnotowano wśród młodych użytkowników internetu.

Na wykresie poniżej przedstawiono najpopularniejsze towary i usługi kupowane lub zamawiane w internecie.

Źródło: Eurostat

Jak wynika z wykresu poniżej, niemal 70 proc. internetowych nabywców nie napotkało przy zakupie lub zamawianiu towarów lub usług żadnych problemów.

Źródło: Eurostat

Transport

Sprawny i wydajny system transportu pasażerskiego i towarowego ma pierwszorzędne znaczenie zarówno dla przedsiębiorstw europejskich, jak i dla społeczeństwa. Polityka transportowa UE ma na celu wspieranie ekologicznych, bezpiecznych i wydajnych połączeń w Europie.

Na trzech wykresach zamieszczonych poniżej pokazano:

  • transport śródlądowy (w rozbiciu na pociągi, autokary, autobusy i trolejbusy) w każdym kraju UE
  • odsetek pasażerskiego transportu lotniczego
  • odsetek pasażerskiego transportu morskiego.

Źródło: Eurostat

Źródło: Eurostat

Dane dotyczące niektórych państw UE nie są dostępne.

Źródło: Eurostat

Energia ze źródeł odnawialnych

Odnawialne źródła energii w UE obejmują energię wiatrową, energię słoneczną, energię wodną, energię pływów, energię geotermalną, biopaliwa i odnawialną część odpadów. Liczne potencjalne korzyści płynące z korzystania z odnawialnych źródeł energii obejmują:

  • zmniejszone emisje gazów cieplarnianych
  • bardziej zróżnicowane źródła energii
  • mniejszą zależność od rynków paliw kopalnych (zwłaszcza ropy naftowej i gazu).

W ostatnich latach energia ze źródeł odnawialnych znacznie zyskała w UE na znaczeniu. Jak pokazano na wykresie poniżej, udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej brutto w ostatnich latach prawie się podwoił.

Źródło: Eurostat

Back to top