Europese Unie

De economie

De economie

Met haar interne markt van 27 landen is de EU een van de grootste wereldhandelsmachten.

Het economisch beleid van de EU draait vooral om het scheppen van banen en het stimuleren van groei door slimmer gebruik te maken van de financiële middelen, de belemmeringen voor het investeren weg te nemen en de zichtbaarheid en technische ondersteuning van investeringsprojecten te verbeteren.

Hoe groot is de Europese economie?

De totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (bbp) in de EU is groter is dan die van de VS. In 2017 bedroeg het bbp van de EU:

  • 15,3 biljoen euro

Handel

Meer dan 64% van de totale EU-handel vindt tussen de EU-landen onderling plaats.

Hoewel maar 6,9% van de wereldbevolking er woont, is de EU toch goed voor zo'n 15,6% van de wereldhandel, dus van alle in- en uitvoer wereldwijd.

De VS, China en de EU zijn de drie grootste wereldwijde spelers in de internationale handel.

De EU-landen hadden in 2016 het op één na grootste aandeel in de wereldwijde in- en uitvoer van goederen.

Hun uitvoer bedroeg 15,6% van de totale uitvoer in de wereld, maar deze werd in 2014 voor het eerst in het bestaan van de EU overschreden door de uitvoer uit China (16,1% in 2014, oplopend tot 17,0% in 2016). Beide landen bleven de VS (11,8%) voor.

De VS hadden een groter aandeel in de wereldwijde invoer (17,6%) dan de EU (14,8%) en China (12,4%).

Werkgelegenheid

De arbeidsparticipatie – het percentage van de beroepsbevolking met een baan – is een belangrijke sociale indicator voor het analyseren van trends op de arbeidsmarkt.

Na de wereldwijde economische crisis en de onrust in de eurozone van 2008 is de arbeidsparticipatie weer geleidelijk beginnen te stijgen.

Bron: Eurostat

Werkloosheid

De werkloosheid is het procentuele aandeel in de beroepsbevolking van mensen die zonder werk zitten. Dit is een belangrijke indicator met zowel een sociale als een economische dimensie.

Onderstaande grafiek toont de werkloosheid in de EU landen.

Bron: Eurostat

Loonkloof tussen mannen en vrouwen

De niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt gedefinieerd als het verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en dat van vrouwen, uitgedrukt als percentage van het gemiddelde bruto-uurloon van mannen, voor bedrijven met minstens tien werknemers.

Over het algemeen is deze loonkloof veel kleiner voor jonge werknemers en neemt deze toe met de leeftijd. Dit kan een gevolg zijn van loopbaanonderbrekingen, die in het werkzame leven van vrouwen vaker voorkomen dan bij mannen. De loonkloof is bijzonder groot voor oudere vrouwen, omdat zij niet hebben geprofiteerd van maatregelen ter bevordering van de gelijkheid. Die waren er nog niet toen zij begonnen te werken.

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek, varieert de loonkloof sterk in de EU.

Voor sommige EU-landen ontbreken de gegevens.

Bron: Eurostat

Elektronische handel

Online shoppen is erg populair in de EU. Er wordt steeds vaker elektronische gewinkeld, met de grootste stijging onder jonge internetgebruikers.

Onderstaande grafiek laat zien welke goederen en diensten op internet het populairst zijn.

Bron: Eurostat

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek verlopen bijna 7 van de 10 onlinebestellingen van goederen of diensten probleemloos.

Bron: Eurostat

Vervoer

Vlot en efficiënt personen- en goederenvervoer is van vitaal belang voor het Europese bedrijfsleven en het grote publiek. Het vervoersbeleid van de EU is gericht op schoon, veilig en efficiënt vervoer in heel Europa.

De drie onderstaande grafieken tonen:

  • de modal split voor het binnenlands vervoer (treinen, touringcars, bussen en trolleybussen) per EU-land en voor de hele EU
  • het aantal vliegtuigpassagiers per EU-land
  • het aantal scheepspassagiers per EU-land

Bron: Eurostat

Bron: Eurostat

Voor sommige EU-landen ontbreken de gegevens.

Bron: Eurostat

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energiebronnen in de EU zijn onder meer windenergie, zonne-energie, waterkracht, getijdenenergie, geothermische energie, biobrandstoffen en het hernieuwbare deel van afval. Hernieuwbare energiebronnen hebben tal van voordelen:

  • minder uitstoot van broeikasgassen
  • gediversifieerdere energiebronnen
  • minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (met name olie en gas)

Hernieuwbare energiebronnen hebben in de EU in de afgelopen jaren veel terrein gewonnen. Het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in het totale bruto-eindverbruik is in de afgelopen jaren bijna verdubbeld, blijkt uit onderstaande grafiek.

Bron: Eurostat

Back to top