Ευρωπαϊκή Ένωση

Η οικονομία

Η οικονομία

Λειτουργώντας ως ενιαία αγορά με 27 χώρες, η ΕΕ αποτελεί σημαντική εμπορική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η οικονομική πολιτική της ΕΕ επικεντρώνεται στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην τόνωση της ανάπτυξης μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης των χρηματοδοτικών πόρων, της άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις καθώς και της προβολής και της τεχνικής υποστήριξης επενδυτικών έργων.

Πόσο μεγάλη είναι η οικονομία της ΕΕ;

Όσον αφορά τη συνολική αξία όλων των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών (ΑΕΠ), η οικονομία της ΕΕ είναι μεγαλύτερη από την οικονομία των ΗΠΑ. ΑΕΠ της ΕΕ το 2017:

  • 15,3 τρισ. ευρώ

Εμπόριο

Πάνω από το 64% του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών των χωρών της ΕΕ πραγματοποιείται με άλλες χώρες της ΕΕ.

Παρόλο που στην ΕΕ αναλογεί μόνο το 6,9% του παγκόσμιου πληθυσμού, οι εμπορικές της συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο ανέρχονται στο 15,6% περίπου των παγκόσμιων εξαγωγών και εισαγωγών.

Μαζί με τις ΗΠΑ και την Κίνα, η ΕΕ είναι ένας από τους 3 κυριότερους παγκόσμιους παράγοντες στον τομέα του διεθνούς εμπορίου.

Το 2016, οι χώρες της ΕΕ κατείχαν το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων εισαγωγών και εξαγωγών εμπορευμάτων.

Οι εξαγωγές τους ανήλθαν στο 15,6% των συνολικών παγκόσμιων εξαγωγών, αν και το 2014 υποσκελίστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ από τις εξαγωγές της Κίνας (16,1% το 2014 και 17,0% το 2016). Ωστόσο, εξακολούθησαν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες των ΗΠΑ (11,8%).

Οι ΗΠΑ κατείχαν μεγαλύτερο μερίδιο των παγκόσμιων εισαγωγών (17,6%) σε σχέση τόσο με τις χώρες της ΕΕ (14,8%) όσο και με την Κίνα (12,4%).

Απασχόληση

Το ποσοστό απασχόλησης - το ποσοστό του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας που εργάζεται - αποτελεί βασικό κοινωνικό δείκτη που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των τάσεων στην αγορά εργασίας.

Μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση και τις αναταράξεις στη ζώνη του ευρώ το 2008, ακολούθησε μια συνεχής αύξηση του ποσοστού απασχόλησης κατά τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: Eurostat

Ανεργία

Το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθμός των ανέργων ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού. Πρόκειται για σημαντικό δείκτη με κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις.

Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει τα ποσοστά ανεργίας στις χώρες της ΕΕ.

Πηγή: Eurostat

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων

Το μη διορθωμένο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι η διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών ανδρών και γυναικών εκφρασμένη ως ποσοστό των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών. Υπολογίζεται για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν 10 ή περισσότερους εργαζομένους.

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι κατά κανόνα πολύ πιο περιορισμένο για τους νέους εργαζομένους και τείνει να διευρύνεται με την ηλικία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη διακοπή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας που βιώνουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Το μισθολογικό χάσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των ηλικιωμένων γυναικών, καθώς αυτές δεν επωφελήθηκαν από τα μέτρα ισότητας των φύλων τα οποία δεν υπήρχαν όταν ξεκίνησαν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, το μισθολογικό χάσμα ποικίλλει σημαντικά στις χώρες της ΕΕ.

Για ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν υπάρχουν δεδομένα.

Πηγή: Eurostat

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Οι διαδικτυακές αγορές είναι πολύ δημοφιλείς στην ΕΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται σταθερά, ιδίως μεταξύ των νεαρών χρηστών του διαδικτύου.

Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει τα πλέον δημοφιλή προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν μέσω του διαδικτύου.

Πηγή: Eurostat

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα που ακολουθεί, σχεδόν 7 στους 10 διαδικτυακούς αγοραστές δεν είχαν κανένα πρόβλημα κατά την αγορά ή την παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών.

Πηγή: Eurostat

Μεταφορές

Η ύπαρξη ενός εύχρηστου και αποτελεσματικού συστήματος επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών έχει καθοριστική σημασία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες της ΕΕ. Η πολιτική μεταφορών της ΕΕ έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις καθαρές, ασφαλείς και αποτελεσματικές μετακινήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Τα 3 παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν:

  • την κατανομή των χερσαίων μεταφορών (τρένα, πούλμαν, λεωφορεία, και τρόλεϊ) σε κάθε χώρα της ΕΕ
  • τις τιμές των αεροπορικών μεταφορών επιβατών
  • τις τιμές των θαλάσσιων μεταφορών επιβατών

Πηγή: Eurostat

Πηγή: Eurostat

Για ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν υπάρχουν δεδομένα.

Πηγή: Eurostat

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΕΕ περιλαμβάνουν την αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, παλιρροϊκή, γεωθερμική ενέργεια, τα βιοκαύσιμα και το ανανεώσιμο τμήμα των αποβλήτων. Στα πολυάριθμα πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
  • μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας
  • μικρότερη εξάρτηση από τις αγορές ορυκτών καυσίμων (ειδικότερα πετρελαίου και φυσικού αερίου).

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν αυξηθεί σημαντικά στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Πηγή: Eurostat

Τηλεφορτώσεις
Back to top