Evropská unie

Ekonomika

Ekonomika

Díky jednotnému trhu 28 členských států se z EU stala světová obchodní velmoc.

Hospodářská politika EU se soustředí na vytváření pracovních míst a podporu ekonomického růstu. Dosáhnout toho chce účelnějším využíváním finančních zdrojů, odstraněním překážek, které brání investicím, zviditelňováním investičních projektů a poskytováním technické pomoci jejich předkladatelům.

Jaká je velikost ekonomiky EU?

Z hlediska celkové hodnoty veškerých vytvořených statků a služeb (HDP) je větší než ekonomika USA. HDP EU v roce 2017:

  • 15,3 bilionu EUR

Obchod

Více než 64 % celkového objemu obchodu zemí EU se uskutečňuje mezi státy Unie.

Ačkoliv v Unii žije pouze 6,9 % světového obyvatelstva, její obchod se zbytkem světa představuje zhruba 15,6 % světového dovozu a vývozu.

Unie je spolu se Spojenými státy a Čínou jedním ze tří největších světových aktérů mezinárodního obchodu.

V roce 2016 měly státy EU druhý největší podíl na světovém dovozu a vývozu zboží.

Jejich vývoz představoval 15,6 % světového vývozu, ale v roce 2014 byl poprvé v historii EU převýšen vývozem Číny (16,1 % v roce 2014 a 17,0 % v roce 2016). Je však i nadále vyšší než vývoz Spojených států (11,8 %).

Na světovém dovozu mají vyšší podíl Spojené státy (17,6 %) než země EU (14,8 %) a Čína (12,4 %).

Zaměstnanost

Míra zaměstnanosti – podíl zaměstnaných v populaci v produktivním věku – je základním sociálním ukazatelem používaným při analýze trendů na trhu práce.

Po období světové hospodářské krize a otřesů v eurozóně v roce 2008 došlo v následujících několika letech k setrvalému růstu zaměstnanosti.

Zdroj: Eurostat

Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti je počet nezaměstnaných osob vyjádřený jako procento celkové pracovní síly. Jedná se o důležitý sociální i ekonomický ukazatel.

Níže uvedený graf ukazuje míru nezaměstnanosti v zemích EU.

Zdroj: Eurostat

Rozdíly v odměňování žen a mužů

Neočištěný rozdíl v odměňování žen a mužů je definován jako rozdíl mezi průměrným hrubým hodinovým výdělkem mužů a průměrným hrubým hodinovým výdělkem žen vyjádřený jako procentní podíl průměrného hrubého hodinového výdělku mužů. Vypočítává se u společností s 10 a více zaměstnanci.

Rozdíl v odměňování žen a mužů bývá obecně menší u mladších pracovníků a se zvyšujícím se věkem narůstá. Důvodem může být přerušení kariéry, ke kterému v průběhu pracovního života většinou u žen dochází. Rozdíl v odměňování bývá nejvýraznější v případě starších žen, jelikož nemohly využít opatření v oblasti rovnosti žen a mužů, která v době, kdy začaly pracovat, ještě neexistovala.

Následující graf ukazuje, že rozdíly v odměňování v EU se značně liší stát od státu.

Pro některé státy EU nejsou tyto údaje k dispozici.

Zdroj: Eurostat

Elektronické obchodování

Online nakupování je v EU velmi oblíbené. Objem elektronických nákupů stabilně roste a je nejvýraznější u mladých uživatelů internetu.

Níže uvedený graf ukazuje, které výrobky a služby se nejčastěji nakupují nebo objednávají online.

Zdroj: Eurostat

Jak ukazuje následující graf, 70 % zákazníků nakupujících online nemělo nikdy s nákupem zboží nebo objednávkou služeb problémy.

Zdroj: Eurostat 

Doprava

Plynulý a účinný systém osobní a nákladní dopravy je pro podniky i občany EU životně důležitý. Koncepce dopravní politiky EU podporuje ekologické, bezpečné a efektivní cestování po celé Evropě.

Následující 3 grafy ukazují:

  • podíl jednotlivých druhů pozemní dopravy (vlaky, autokary, autobusy a trolejbusy) v každé zemi EU
  • míru letecké přepravy cestujících
  • míru námořní přepravy cestujících

Zdroj: Eurostat

Zdroj: Eurostat

Pro některé státy EU nejsou tyto údaje k dispozici.

Zdroj: Eurostat

Energie z obnovitelných zdrojů

Obnovitelné zdroje energie v EU zahrnují větrnou, sluneční, vodní a geotermální energii, energii z přílivu, biopaliva a obnovitelnou část odpadu. Mezi řadu potenciálních přínosů obnovitelných zdrojů patří:

  • nižší emise skleníkových plynů
  • diverzifikovanější zdroje energie
  • menší závislost na trzích s fosilními palivy (zejména ropou a zemním plynem).

V posledních letech obnovitelné zdroje energie v EU výrazně narůstají. Níže uvedený graf ukazuje, že podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie se téměř zdvojnásobil.

Zdroj: Eurostat

Back to top