Европейски съюз

Икономиката

Икономиката

Функциониращ като единен пазар, съставен от 28 страни, Европейският съюз е основна световна търговска сила.

Икономическата политика на ЕС е съсредоточена върху създаването на работни места и стимулирането на растежа чрез по-интелигентно използване на финансовите ресурси, премахване на пречките пред инвестициите и осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционните проекти.

Колко е голяма икономиката на ЕС?

По отношение на общата стойност на всички произведени стоки и услуги (БВП) тя е по-голяма от икономиката на САЩ. БВП на ЕС за 2017 г.:

  • 15,3 трилиона евро

Търговия

Над 64 % от общата търговия на държавите от ЕС се извършва с други държави от Съюза.

Въпреки че населението на ЕС е само 6,9 % от световното население, търговията на Съюза с останалата част от света представлява около 15,6 % от световния внос и износ.

Заедно със САЩ и Китай Европейският съюз е сред най-важните участници в международната търговия в света.

През 2016 г. държавите от ЕС са имали втория най-голям дял в световния внос и износ на стоки.

Техният износ е възлизал на 15,6 % от общия износ в света, въпреки че през 2014 г. за първи път от съществуването на ЕС той беше надминат от износа на Китай (16,1 % през 2014 г., с увеличение до 17 % през 2016 г.). В същото време износът е превишавал този на САЩ (11,8 %).

Делът в световния внос на САЩ (17,6 %) е бил по-голям от дела както на страните от ЕС (14,8 %), така и на Китай (12,4 %).

Заетост

Равнището на заетост — делът на работещите лица в трудоспособна възраст — е основен социален показател, използван при анализиране на тенденциите на пазара на труда.

Влиянието на световната икономическа криза и нестабилността на еврозоната през 2008 г. бяха последвани от постоянно нарастване на равнището на заетост през следващите няколко години.

Източник: Евростат

Безработица

Коефициентът на безработица е броят на безработните лица, изразен като процент от общата работна сила. Той е важен показател със социални и икономически измерения.

В таблицата по-долу са посочени коефициентите на безработица в страните от ЕС.

Източник: Евростат

Разлика в заплащането на жените и мъжете

Некоригираната разлика в заплащането на жените и мъжете представлява разликата между средното брутно заплащане на час на мъжете и жените, изразено като процент от средните брутни възнаграждения на час на мъжете. Тя се калкулира за предприятия с 10 или повече служители.

Разликата в заплащането на жените и мъжете обикновено е много по-малка за младите служители и често се увеличава с възрастта. Това може да е резултат от прекъсванията на трудовата дейност, които обикновено се случват на жените през професионалния им живот. Разликата в заплащането е особено изразена в случая с възрастните жени, пропуснали мерките за осигуряване на равенство, които все още не са съществували, когато те са започнали професионалния си живот.

Както се вижда от графиката по-долу, разликата в заплащането варира значително в страните от ЕС.

Не са налични данни за някои държави от ЕС.

Източник: Евростат

Електронна търговия

Онлайн пазаруването е много популярно в ЕС. Електронното пазаруване нараства постоянно, като най-голямото увеличение е сред младите интернет потребители.

Графиката по-долу показва най-популярните стоки и услуги, закупени или поръчани онлайн.

Източник: Евростат

Както става ясно от графиката по-долу, близо 7 от всеки 10 купувачи онлайн не са имали проблеми при купуване или поръчване на стоки или услуги.

Източник: Евростат 

Транспорт

Наличието на безпроблемна и ефикасна система за транспорт на пътници и товари е от съществено значение както за предприятията от ЕС, така и за обществото като цяло. Целта на транспортната политика на ЕС е да насърчава чисто, безопасно и ефикасно пътуване в цяла Европа.

Трите таблици по-долу показват:

  • дяловете на видовете сухопътен транспорт (влакове, автобуси и тролейбуси) във всяка страна от ЕС
  • дяловете на въздушния транспорт на пътници
  • дяловете на морския транспорт на пътници

Източник: Евростат

Източник: Евростат

Не са налични данни за някои държави от ЕС.

Източник: Евростат

Енергия от възобновяеми източници

Сред възобновяемите енергийни източници в ЕС са вятърната енергия, слънчевата енергия, хидроенергията, енергията от приливи и отливи, геотермалната енергия, биогоривата и възобновяемите отпадъци. Многобройните потенциални ползи от възобновяемите енергийни източници включват:

  • намалени емисии на парникови газове,
  • по-разнообразни източници на енергия,
  • по-малка зависимост от изкопаеми горива (особено нефт и газ).

През последните няколко години възобновяемите енергийни източници в ЕС се увеличиха значително. В действителност енергията от възобновяеми източници почти е удвоила своя дял в брутното крайно потребление на енергия през последните години, както се вижда на диаграмата по-долу.

Източник: Евростат

Back to top