Európska únia

Administratíva EÚ - zamestnanci, jazyky a sídla

Administratíva EÚ - zamestnanci, jazyky a sídla

Výdavky EÚ na zamestnancov, administratívu a správu budov dosahujú približne 6 % jej ročného rozpočtu.

Zamestnanci

Európska komisia sa organizačne člení na útvary známe ako generálne riaditeľstvá (GR), ktoré by sme prenesene mohli prirovnať k ministerstvám. Každé GR zastrešuje určitú oblasť politiky alebo oblasť služieb, ako napríklad obchod alebo životné prostredie, a na jeho čele stojí generálny riaditeľ priamo zodpovedný komisárovi. Európska komisia zamestnáva približne 32 000 ľudí.

V Európskom parlamente pracuje na generálnom sekretariáte a v politických skupinách okolo 7 500 ľudí. K nim treba pridať poslancov EP a ich personál. Na generálnom sekretariáte Rady Európskej únie pracuje okolo 3 500 ľudí.

Jazyky

EÚ má 24 úradných jazykov.

Medzi stálych zamestnancov inštitúcií EÚ patrí približne 4300 prekladateľov a 800 tlmočníkov. Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre tlmočenie zamestnáva 600 stálych tlmočníkov, 3 000 zmluvných tlmočníkov a 250 pomocných zamestnancov.

Sídla:

Útvary Európskej komisie sídlia hlavne v Bruseli a v Luxemburgu. Okrem toho má kancelárie v celej EÚ a po celom svete (tieto sú známe ako „delegácie“). V mnohých štátoch EÚ boli vytvorené agentúry, ktoré sa zameriavajú na špecifické technické, vedecké alebo riadiace úlohy. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sídli v Taliansku a poskytuje nezávislé vedecké poradenstvo o otázkach súvisiacich s bezpečnosťou potravín.

Zasadnutia výborov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v Bruseli a jeho plenárne zasadnutia v Bruseli a hlavne v Štrasburgu. Administratíva EP sídli v Luxemburgu. Európsky parlament pravidelne vysiela delegácie do regiónov mimo EÚ.

Budovy Rady sa nachádzajú v Bruseli, kde sa koná i väčšina zasadnutí. Občas sa zasadnutia Rady Európskej únie konajú v Luxemburgu. Zasadnutia Európskej rady, na ktorých sa schádzajú poprední predstavitelia štátov a vlád, sa konajú v Bruseli.

Back to top